Rauma kommune ble i våres gjort oppmerksom på at en bolig i Isfjorden hadde kloakk som lakk direkte ut i naturen. Etter en befaring på stedet 6. juli av to ingeniører fra Rauma kommune, ble det observert at avløpet til kloakkledningen fra huset gikk delvis i åpen grøft og derfra videre i et rør direkte ut i sjøen.

– Vi tok tak i saken og informerte huseier om at anlegget måtte settes i orden, sier miljøvernleder Jan Petter Vad.

Krav

I brevs form stilte kommunen et krav til eieren om at den delen av avløpet som går i åpen grøft, måtte bli lagt i rør innen 20. juli. Kommunen stilte samtidig et krav om at vedkommende måtte søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for avløpsanlegget, da eiendommen mangler septiktank. Huseier bor ikke på eiendommen, men leier ut huset.

Midlertidig

Ifølge Vad ble foretatt en midlertidig reparasjon av det skadede røret, slik at kloakklekkasjen ut i naturen ble stoppet. Huseier selv ba om en utsettelse på kravene, og lovet å komme tilbake med en løsning på hvordan avløpet skulle ordnes innen 14. september. I en e-mail samme dato lover eieren at avløpet skal ordnes den 19. september. Eieren mener også at huset har et godkjent avløpssystem fra 1971, og mener at en lekkasje ikke kan gjøre at vedkommende mister den tillatelsen.

Naboklage

Men ifølge naboer til eiendommen, var det i begynnelsen av oktober ikke gjort noe med kloakkanlegget, og de klagde dette inn for Rauma kommune igjen. De hevder i sitt brev til kommunen, datert 5. oktober, at det er sjenerende lukt fra lekkasjen og at utslippet er en fare for helsen til barn som ferdes i området. De ber om at kommunen sørger for at saken følges opp.

– Vi har nå sendt et nytt pålegg til eier om at han må sende en søknad med nødvendige opplysninger til kommunen, opplyser Heidi Skaug, leder i Areal. Der får eier en frist til 2. november med å komme med en søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for avløpsanlegg til eiendommen. Dersom fristen ikke blir overholdt, vil det bli gitt pålegg om at husets anlegg blir stengt.

Ulike dimensjoner

Alle som har en eiendom må ha tillatelse til utslipp av avløpsvann i henhold til forurensningsforskrifter.

– Det er ulike krav til dimensjonering av avløpsanlegget ut ifra hvor mange boenheter som er tilknyttet. Når det gjelder antall beboere i en enhet sier vi at i bolig med innlagt vann og WC, bidrar én person med 1 pe. Det beregnes normalt 5 pe per bolig, forklarer Heidi Skaug. Det vil si at et avløpsanlegg for en helårsbolig må minimum dimensjoneres for en belastning på 5 pe.

– Dersom det faktiske antallet i boligen er flere enn fem personer, må det tas hensyn til dette ved beregning av utslippets størrelse. Det være seg valg av løsning, størrelse på tank og lengde på grøfter. Kravet til søknad ved vesentlig økning av utslipp må sees i sammenheng med om og hvordan det eksisterende anlegget er i stand til å håndtere det økte utslippet, sier Skaug.