– Nøkternhet samt kjøp og salg av elektrisk kraft til rett tid og rett pris, er av årsakene til at 2007 på ny ga et flott resultat til Rauma Energi AS, sier administrerende direktør Bjørn Dybhavn som også roser sine ansatte for en ny fantastisk innsats. – Gode medarbeidere på alle plan er selve kjernen i det gode resultatet, slår han fast. 2007 var prismessig et heller dårlig år for Rauma Energi. Det er lenge siden markedsprisen på elektrisk kraft har holdt seg så lavt som i fjoråret. Det gjorde at de samla driftsinntektene ble over 5 millioner kroner lavere enn i rekordåret 2006. Da gikk absolutt alt kraftselskapenes veg. Tar vi salgsinntektene isolert, var de nesten 8 millioner kroner lavere i 2007 enn året før. Samla driftskostnader holdt imidlertid Rauma Energi på samme nivå som i 2006; vel 63 millioner kroner. Det gjorde at driftsresultatet for 2007 ble på 32,6 millioner mot 37,4 i 2006. Trekker man fra avdrag på lån og rentekostnader/finanskostnader og skatt til det offentlige, sistnevnte post på 12,4 millioner, ender det kommunalt eide selskapet opp med et årsoverskudd på 14,2 millioner kroner – bare vel 600.000 kroner lavere enn i rekordåret 2006. Og det beste av alt sett fra eierens side – Rauma kommune – er at styret har besluttet å sette av et utbytte på hele 10 millioner kroner; det klart største utbyttet i selskapets historie. I tillegg får kommunen utbetalt 4,2 millioner kroner i renter på et ansvarlig lån. Det gir samla avkastning på 14,2 millioner kroner eller 11,6 prosent av egenkapitalen. I kommunens budsjett er det for 2008 satt av 6,5 millioner kroner i avkastning fra Rauma Energi AS. Nå får de 3,5 millioner på toppen. Var det noen som snakket om julegaver i mai? – Hva vil du si er viktigste årsaka til det solide resultatet bortsett fra å vise nøkternhet og ta de riktige grepene i forbindelse med kjøp og salg av elektrisk kraft, direktør Bjørn Dybhavn? – Vi skal sjølsagt ikke glemme at vi satte ny produksjonsrekord ved Berild kraftstasjon i fjor. 53 GWh er en solid rekord. Bare så synd, sett fra vår side, at prisene på kraftmarkedet var så dårlige. – I tillegg har vi opparbeidet oss gode kontrakter på salg av såkalt grønn elektrisitet. 2007 ga dessuten få avbrudd i drifta og i leveransene av elektrisk kraft. Det gjør sjølsagt sitt til et godt resultat, sier Dybhavn og erkjenner at på dette området gikk det meste Rauma Energis veg i løpet av fjoråret. Styreleder John Ekroll sier at det ble lagt en strategi for tre år siden – en strategi som de med små justeringer har fulgt. – Det gjør mellom anna at selskapet oppnår stor uttelling på kraftomsetninga – også at vi får flere bein å stå på, sier Ekroll. Han legger til at så lenge Verma kraftstasjon går og består, har de en stabil inntektskilde. Det samme gjelder til en viss grad også Berild kraftstasjon, sjøl om man der i langt større grad er avhengig av stabil nedbør gjennom hele året, for å sikre maks produksjon. Akkurat det gikk Berilds veg i fjor. – Men hvorfor går styret inn for en såpass stor avkastning til eier? – Det er et signal fra et selskap som har hatt gode resultater tre år på rad til en eier som for øyeblikket er i en pressa økonomisk situasjon. Med den frie egenkapitalen som Rauma Energi AS har opparbeidet seg, har vi råd til en avkastning som vi nå foreslår, sier Ekroll. Til slutt framhever han de ansatte i Rauma Energi AS – den jobben de har gjort. – Slik jeg som styreleder opplever det, gjør de alle et solid og godt arbeid. Det skal de ha ros for, sier styreleder John Ekroll.