Det er Anne-Lise Indergaard fra Åfarnes som har sendt et fire sider langt brev til fylkesmannen og klaget inn kommunen. I brevet beskriver hun boforholdene for sin mor, Borghild (94), som pasient ved demensavdelingen "Nebba" ved Åndalsnes sjukeheim siden september 2014. Og det er systemet hun tar for seg; stiller spørsmål og kritiserer.

Fylkesmannen har i brev til kommunen svart at det åpnes tilsynssak. Det betyr at fylkesmannen starter å undersøke påstandene i saka. Det er normalt at det tar inntil fem måneder før saken er ferdig belyst og konklusjon foreligger. Rutiner/prosedyrer skal gjennomgås, det samme skal pasientjournalen, og ansatte og ledere skal få uttale seg.

Les også: - Manglende aktivisering er det aller verste

Klagen fra Indergaard handler om flere forhold som hun mener er kritikkverdig, og vi tar med noe av innholdet fra et utvalg forhold fra klagen:

  • Renhold: Indergård mener renholdet på rommet til hennes mor er kritikkverdig - det er mye støv. Ifølge Indergård har hennes mor siden hun flyttet dit "hatt allergiske reaksjoner som hudkløe/utslett".

  • Leggerutiner: Legen har bestemt at mora skal bruke sovemedisin, og dette mener Indergaard får konsekvenser fordi mora snur døgnet; legger seg på ettermiddagen og våkner om natta. "Men hva med inntak av mat? Blodsukkeret vil nøvendigvis bli lavt når hun spiser middag kl. 12.30 og ikke spiser før neste dag", skriver hun.

  • Manglende deltakelse i sosiale aktiviteter: "Flere ganger når jeg har kommet for å besøke mor, har det vært arrangementer med sang og musikk på sjukeheimen. Ingen fra mors avdeling får delta. På direkte spørsmål fra meg, får jeg til svar at «de kan bli urolige av det». Det er tvert imot det all forskning sier", skriver Indergaard. Og hun reagerer på at hun flere ganger i sommer opplevde at beboerne satt bak låste dører når hun kom på besøk. "Da var det sol og over 25 grader ute. Først når jeg ble sint, ble dørene ut til sansehagen låst opp. Jeg er ikke kjent med at mor en eneste gang får gå ut på tur sammen med noen av personalet. På avdelingen er det ingen form for aktivisering. Det er bare å sitte og vente på døden", skriver Indergaard.

  • Uverdige situasjoner: I klagen beskriver hun flere uverdige situasjoner med andre beboere.

  • Følelsen av å være innesperret: "Mor ringer ofte og er helt fortvilet for at hun er tatt til fange og blir holdt innesperret. Den følelsen er jo reel. Jeg synes det er trist at hun må leve sine siste dager innesperret fordi hun har fått en sykdom hun ikke kan for. Sosial deltagelse, en tur ut i ny og ne, litt aktivitet, ville utgjort en stor forskjell på livskvaliteten", skriver Indergaard.

  • Kostholdet: "Fløyelsgrøt (tykk, hvit saus) og semulegrøt er ikke særlig næringsrik mat å bruke til kveldsmat. Uff!", heter det i brevet til fylkesmannen.

  • Stadig utskifting av, og mangel på, personale: Indergaard beskriver at hun ofte møter nye ansikter/personer ved sin mors avdeling. "Dette er uheldig for de demente som hele tiden må forholde seg til ukjente. Mor blir svært utrygg. Noen ganger når jeg kommer for å besøke mor, er det ikke personale til stede. Etter en tid (opp til 1/2 time) kan de komme ut fra et rom eller utenfra. Det er 8 svært demente pasienter på avdelingen. Når jeg er innom på kveldstid, er det sjelden flere enn en person på vakt."

  • Nedleggelse av plasser ved Åndalsnes sjukeheim: "Jeg er kjent med at kommunen planlegger nedleggelse av plasser ved sjukeheimen. Hvem får da ikke lenger tilbud? Vil det i tillegg føre til nedbemanning og enda dårligere pleie enn i dag? Dette bekymrer meg stort."

- Standard saksbehandling

Rauma-rådmann Oddbjørn Vassli sier at han har sett brevet fra Indergaard.

- Hvis fylkesmannen på den bakgrunn åpner tilsynssak, så forholder vi oss til det. Så skal vi svare på de spørsmål som fylkesmannen reiser, sier Vassli.

- Har Rauma kommune foretatt seg noe i saka etter at brevet ble mottatt?

- Det er ikke så mange dager siden vi fikk brevet, så det kjenner jeg ikke til.

Les også: Fylkeslegen åpner tilsynssak

- I løpet av noen få uker er det blitt kjent at fylkesmannen igangsetter to tilsynssaker i kommunen - hvordan kommenterer du det?

- Det at brukere klager og at fylkesmannen finner det naturlig å undersøke saken, er standard saksbehandling i denne typen saker. Alternativet til fylkesmannen er å henlegge, og det skjønner jeg godt at fylkesmannen ikke gjør. Da er altså rutinen at man oppretter sak.

- Men jeg tror at det ei tid framover, og spesielt med så mye fokus som det er på pleie og omsorgssektoren, vil være naturlig at det utløses slike saker. Og det er viktig for rettssikkerheten til pasientene at det er mulig å klage på tjenestene, sier Rauma-rådmannen.