Et stort antall befinner seg også i aldergruppen 55 til 60. Dette innbærer at skolene har stor kompetanse og erfaring i undervisningspersonalet, men det innbærer også at en stor del av lærerstaben her i kommunen skal skiftes ut i åra som kommer.Flere og flere lærere gir seg når det er 62 år og tar i bruk ulike varianter av AFP-ordninger. Belastningen og kravene til å holde ut i yrket i godt moden alder, ser ut til å være så store at mange velger å gå over i pensjonistenes rekker tidligere enn i mange andre yrkesgrupper.

DETTE GIR skoleeier Rauma kommune mange utfordringer. Det utdannes nemlig for få lærere her i landet til å kunne erstatte den store avgangen som vil komme de nærmeste åra, og mye tyder på at det spesielt er distriktskommuner og små kommuner som vil få føle denne utfordringen aller mest. Konkurransen om fagfolket tilspisser seg.

Allerede i dag jobber det ufaglærte i lærerstillinger i Rauma kommune og ut fra situasjonen som er beskrevet over, er det lite trolig at dette er en forbigående situasjon.

En visjon for skolen i Rauma har fram til nå vært så godt som totalt fraværende. Den politiske diskusjonen om skole, har i stor grad vært begrenset til å dreie seg om økonomi og om hvor vidt skoler skal legges ned for å få budsjettkroner til å strekke til. Det har ikke vært lagt særlig synlige politiske føringer for hvordan raumaskolen skal være og hvilke mål som skal nås.

I DETTE BILDET har det så langt vært nedslående å legge merke til hvor lite attraktiv Rauma kommune har gjort seg når ledige lærerstillinger har vært lyst ut. Mer eller mindre kjedelige utlysninger har bare druknet i mengden av mange andre kommuners kjedelige utlysninger av ledige lærerstillinger. Stillingene er lite definerte og i liten grad konkretisert til en enkelt skole og til bestemte fagområder. Det har heller ikke vært definert hva som forventes av Raumas framtidige lærere og hvilke undervisningsmål det er forventet at lærerne skal være med å oppnå.

Akademiet i Molde har søkt etter lærere denne våren i til dels store og tydelige annonser. Som et apropos kan nevnes at de allerede i utlysningen stiller krav til hvilke lærere de vil rekruttere. De vil ha "en tydelig klasseromsleder", lærere som er "engasjert og motiverende", som gir "tydelige tilbakemeldinger", som har "digital kompetanse", som "behersker læringsplattformer" og som er "nytenkende" og "kompetent".

DET ER GLEDELIG at det nå er startet et arbeid der både en visjon for skolen og måter å bedre rekrutteringsarbeidet på skal ses på med grundighet. Resultatet av dette arbeidet bør være synlig ved neste gangs utlysning av ledige lærerstillinger her i Rauma.

Og kanskje er det noe å lære av vennskapskommunen Sala i Sverige. Der har jeg selv møtt lærere i klasserommet med salaskolens visjon på synlige t-skjorter. Under vakre barneøyne står det skrevet: "Det skal lyse ur barnens øgon!"

Stein Siem

redaksjonssjef