Wonderland AS ønsker å samkjøre lagervirksomheten med annen virksomhet. De vil derfor legge ned lageret de har i det tidligere BNC-bygget på Øran Vest – bygge opp et nytt lager i forlengelsen av hovedvirksomheten de har i krysset mellom Kamsvegen og Industrivegen eller Troavegen – også det på industriområdet Øran Øst.

Utbygger har nå landet på et minimumskrav til bygghøyde på 15 meter. Og det er denne høgden på lagerbygget politikerne skal forholde seg til.

Det er da også denne høgden beboerne i området har de mest tungvegen argumentene imot. Det er holdt meklingsmøter undervegs i prosessen, uten at det har nådd fram til enighet.

Minstekrav

Utbygger står på sitt og mener en takhøyde på 15 meter med flatt tak er minstekravet om de skal få en lagerkapasitet som tilfredsstiller kravene til utvikling.

For Wonderland argumenterer med at i deres strategi ligger en dobling av omsetningen – fra 250 millioner kroner til en halv milliard kroner i året.

Innbakt i dette ligger også et økt antall ansatte. Beboerne i området har tidligere antydet at i en argumentasjon der lokale arbeidsplasser er lagt inn, har de i alle fall i utgangspunktet en vanskelig sak.

Trakk motsegn

Møre og Romsdal fylke fremmet i utgangspunktet motsegn til planene. Årsaken til det var at det planlagte bygget etter deres mening ville hindre utsikt fra den gamle gravplassen i Kammen til fjella i sør. Men etter en meklingsrunde har de nå trukket motsegna. Årsaken til det er at det planlagte bygget i liten grad vil skjerme for utsikten. Sett fra gravminnet er det eksisterende boliger som utgjør det største hinderet retning utsikten.

I saksutredningen skriver rådmannen at det dessverre ikke er så uvanlig at det oppstår arealkonflikter mellom boligformål og industriformål.

Utbygger har sett på muligheten for å flytte bygget; legge inn- og utkjøring annerledes for på den måten utvide kapasiteten. Men så langt har de ikke funnet løsninger. Rådmannen erkjenner at en utvidelse av bygningsmassen tilsvarende 400 prosent, må karakteriseres som betydelig – noe man ikke kan forvente under normale forutsetninger.

Tatt hensyn, men...

Kommunen påpeker at gjeldende reguleringsplan i utgangspunktet har tatt hensyn til potensielle konflikter mellom industri og boliger – både gjennom lavere byggehøyde og avstandsbelte mellom bygningene. Men, som saksutreder skriver det, avstandsbeltet er for smalt – eller det mangler et formildende formål – som for eksempel bygg med kontorer, mellom industribygget og boligene.

I saksutredningen heter det også at det fra kommunens side er arbeidet intenst med å finne fram til et kompormiss i denne saken – en løsning alle kan leve med. Det er luftet muligheten for å flytte bygget lenger mot sørvest; mot Øran. Men da kommer man over på annen manns grunn. I tillegg ville Wonderland ha opplevd en forskyvning i deler av bygningsmassen – noe som også ville ha forstyrret den interne logistikken.

Et must

Planutvalget gikk i sin forrige behandling inn for at utbygger skulle avtrappe bygningshøyden mot bebyggelsen i Gjerteigen. Men skulle Wonderland få beholde en etter deres mening nødvendig kapasitetsøkning, ville utbygger måtte kompensere det med å flytte byggelinjen nærmere vegen og bebyggelsen i Gjerteigen. Etter kommunens mening en enda dårligere løsning sett fra beboernes synspunkt – med økt trafikk og kanskje også flytting av varemottak retning bebyggelsen.

Kommunen roser tiltakshaveren. Grunnen til det er at de etter kommunens mening har holdt en åpen og gjennomsiktig prosess. Blant annet er det holdt mange møter mellom utbygger og beboere. Rådmannen beklager at de ikke har kommet fram til et kompromiss.

"En har full forståelse for begge parters synpunkter og de argumentene som er framlagt", heter det avslutningsvis i saksintimasjonen.

Rådmannen innstiller på å vedta reguleringsplan for prosjektet i Kammen.

Men det er politikerne i utvalg for plan og forvaltning som skal gjøre valget.