Fylkesmannen mottok i begynnelsen av januar i år ei klage på helsetilbudet en pasient fikk ved Rauma legesenter. Ifølge Fylkesmannen er det hjelpevergen til pasienten som stiller seg kritisk til legetilbudet med stadige fastlegebytter. Den pårørende uttrykker bekymring rundt oppfølgingen av den medisinske behandlingen.

– Viktig med stabilitet

Fylkesmannen skriver at slik de forstår bekymringene til pårørende, har det vært stor ustabilitet med hensyn til fastlegetilbudet til pasienten. Og som følge av dette har medikamentbehandlingen angivelig i stor grad båret preg av videreføring av tidligere behandling, uten revurdering og endring til nyere medisiner med mindre bivirkninger. Fylkesmannen finner redegjørelsen fra kommuneoverlege Jon Sverre Aursand som tilfredsstillende, men bemerker at det er uheldig at denne typen pasient blir gjenstand for gjentatte fastlegebytter, fordi behovet for stabilitet, trygghet og forutsigbarhet er særlig framtredende.

Aursand forstår

– Det er beklagelig at denne pasienten har måttet skifte lege flere ganger de siste fire-fem åra. I denne saka har det vært behov for oppfølging av en lege som har kjennskap til vedkommende. Både på grunn av tillitsforholdet mellom pasient og lege, og med tanke på at ting blir grepet fatt i. jeg forstår deler av klagegrunnlaget fordi det har vært mangel på kontinuitet, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Han poengterer at legene ikke har lov til å håndplukke pasienter.

– Men vi må prøve å sikre at vedkommende får et kontinuerlig helsetilbud, avslutter kommuneoverlegen.