Kontrollutvalget i Rauma ble opprettet på slutten av 90-tallet.

Dagens leder, Odd Ivar Røhmesmo, er i gang med sin tredje periode som leder av utvalget.

– Fram til nå har vi nok vært et litt lukket utvalg, som mange kanskje ikke har vært klar over. Åpenhet og tillit er viktig. Derfor vil møtene våre fra nå av bare lukkes når loven krever det, forsikrer Røhmesmo.

Stusser over Fylkesmannen

Han har i løpet av de siste åtte åra ikke hatt det han kaller alvorlige saker på sitt bord, og mener at kommunen er godt drevet. Men det betyr ikke at det ikke finnes ting å ta tak i.

Nylig tok utvalget tak i en sak der en innbygger har måttet velte altfor lenge på behandling av en sak. En annen sak - der en person ønsker å kjøpe litt av et friareal fra kommunen - har utvalget også fulgt med på. Og påpekt feil. Saka er et godt eksempel på at kontrollutvalgets arbeid blir en læreprosess for alle.

– Blant annet vedtok planutvalget at en del av friarealet kunne selges. Men planutvalget har ikke mandat til å vedta dette. Det er formannskapet som har fullmakt til det.

– Noe helt annet er det at fylkesmannen har engasjert seg i saka, fordi arealet er regulert til friområde og må omreguleres. Det framstår som underlig for meg at han velger å bruke tid og ressurser på en slik sak.

Hører på folk

– Hva er viktig i kontrollutvalgets arbeid?

– En viktig oppgave er å være ombudspersoner for folket. Vi skal passe på at vedtak som gjøres blir gjennomført og at folk blir behandlet riktig. At rettigheter, lover og regler blir fulgt og ivaretatt.

– Vi sørger for å få gjennomført revisjon av kommuneøkonomien og vi reviderer forvaltninga i kommunen.

– Som betyr?

– Vi går igjennom og ser på hvordan kommunen blir drevet.

– Jobber dere ut fra tips?

– Vi tar saker på eget initiativ og vi tar imot henvendelser eller fanger opp misnøye fra publikum på ting som ikke er riktig. Det kan slå begge veger. For eksempel så endte det med at vi reviderte byggesaksbehandlinga i kommunen, og den viste seg å være bedre enn vi i kontrollutvalget satt med inntrykk av.

– Hva kreves av et medlem av Kontrollutvalget?

– Egentlig ingenting spesielt. Det skal bestå av vanlige folk. Men det er naturligvis en fordel å ha erfaring fra regnskap og økonomi, jus eller fra kommunal og statlig saksbehandling.

– Ellers skal minst en av medlemmene være medlem av kommunestyret, men kan ikke være ansatt i kommunen, eller ha andre verv.

– Er det mye jobb?

– Undersøkelsene bestiller vi av Kommunerevisjonen, som er et interkommunalt revisjonsselskap. Men det kunne også vært et privat selskap. Selskapet er nøytralt og må legge fram nøytralitetserklæring hvert år.

– Er du upopulær i administrasjonen?

– Det tror jeg ikke. Vi har en god dialog. Vi er ikke ute etter å arrestere noen. Dette er en læreprosess for alle sammen. Er noe feil så retter vi det og går videre. Når det gjelder administrasjonen så forholder vi oss til den via rådmannen.

– Hvorfor er kontrollutvalget viktig?

– Uten kontrollutvalg rundt om i kommunene ville det være fare for at administrasjonen begynner å leve sitt eget liv. At de vil tolke politiske vedtak på sin egen måte eller kanskje ikke følge dem opp riktig.

– Det samme gjelder for alle kommunale foretak og selskaper. For vår del kan det være slike som Rauma kulturhus KF og Rauma Energi. Dette blir stadig viktigere områder for kontrollutvalget.

– At det finnes noen som kontrollerer det som gjøres har nok også en preventiv effekt.

– Dere har bestilt revisjon av Rauma kulturhus?

– Ja, her har vi fått innspill som vi ser alvorlig nok på til å velge å se nærmere på saka. Ellers har vi ingen mening før rapporten foreligger.

– Den som føler seg urettmessig behandlet kan ringe deg?

– Den greieste måten å komme i kontakt med oss på er å gå via servicetorget i kommunen.

– Samhandlingsreformen?

– Fram til nå har vi lagt fram rapport på hvert møte. Det er en stor og viktig sak som vi følger med på.

– Du trives med å være i kontrollutvalget?

– Ja, det gjør jeg. Det er svært interessant arbeid.