Enhetsleder Dag Søvik ved teknisk enhet i kommunen ber berørte politikere om å ta prinsippdebatten. Mye tyder på at skulle de folkevalgte åpne for kommunal overtakelse av ett privat vannverk, må alle som søker bli behandlet på samme måte. I ytterste konsekvens kan all drikkevannsforsyning i kommunen bli et kommunalt anliggende.

Tidligere i vinter ble spørsmålet om kommunal overtakelse reist fra ledelsen i Verma vassverk. Nå har Torvik vassverk bedt om hvilke premisser som vil bli stilt om kommunen skulle overta. Ledelsen i Tørla vassverk i Måndalen ber årsmøtet diskutere om også de skal be om kommunalt driftsansvar.

Sak kommer

Med bakgrunn i torvikingenes forespørsel vil Dag Søvik fremme ei sak til neste møte i fast planutvalg. Han slår fast at spørsmålet rundt kommunal overtakelse av privat vannforsyning vil by på en utfordrende saksbehandling.

– Det er så mange spørsmål vi må ha svar på, slår Søvik fast.

For det første må man gå ut fra at det er forskjellige årsaker til at de private ønsker kommunal overtakelse. Det kan være økonomiske anliggender. Utfordrende og store utbygginger kan være en årsak. Det kan være selve driftsansvaret.

Ulik inngang

Søvik poengterer at kvaliteten på de private anleggene kan være høgst forskjellig. Står kommunen i tilfelle overtakelse over for betydelige utbedringsoppgaver? Kommunen har i sitt regelverk ikke ansvar for stikkledninger; kun hovedledninger. Har de private vannverkene samme regelverk? Dette er bare noen av problemstillingene.

I dag er det kommunal vannforsyning til Åndalsnes og Isfjorden. Også i Innfjorden er det et kommunalt vannverk.

– Det jeg kan fastslå er at skal kommunen ta over driftsansvaret for private vannverk, må det for eksempel en oppbemanning til. Vi har i dag knapt som det er med ressurser til å ta seg av vannforsyninga og vedlikehold knyttet til den, forklarer Søvik.

Med eventuelt ansvar for vannledninger fra Mittet i nord til Øverdalen i sør, Isfjorden i øst til Vågstranda i vest, vil det kreve langt høgere bemanning enn i dag. Eventuelle feilrettere stasjonert på Åndalsnes vil ha behov for timer bare i reisetid.

– Spørsmålet i så måte er om abonnenter; kommunale og private, er villig å godta høgere vannavgifter. Det må til om driftsnivået må høynes, legger han til.

Søvik slår fast at det i denne saka ikke er snakk om hvordan skattepenger skal disponeres fra kommunens side. Her er det snakk om hvor høge avgifter brukerne er villig til å betale.