Fylkeslegen åpner nå tilsynssak mot Rauma kommune etter kommuneloveregens bekymringsmelding.

Kommunelege Jon Sverre Aursand mener omorganiseringen av helse- og omsorgssektoren i Rauma har resultert i mer uheldige enn gunstige konsekvenser for tjenesteytingen, og han varsler om flere forhold:

  • Medisinhåndtering i hjemmebasert omsorg

  • Organisering i hjemmebasert omsorg

  • Forhold ved Åndalsnes Sjukeheim og antall sjukeheimsplasser

  • Forhold rundt organiseringen av psykiatritjenester i kommunen

264 avvik når det gjelder feilmedisinering

Aursand skriver følgende i bekymringsmeldignen:

"Medisinhåndtering i hjemmebasert omsorg er svært mangelfull. Etter et år er det fortsatt ikke etablert rutiner, system for at pasienter blir fulgt opp slik de burde. Sykepleiere har varslet meg om at det bare er et tidsspørsmål før dette får fatale konsekvenser."

Avviksregistrering fra 5. januar til 30. november 2015 viser, ifølge Aursand, totalt 1.196 avvik, og 264 omhandler feilmedisinering.

Han beskriver ett tilfelle slik:

"For å spare tid og bli mer effektiv har en xx (red.anm.: Vår anonymisering) funnet på at to ukers dosering av Marevan (blodfortynnende medikamentet, journ.anm) skulle plasseres i dosett for en uke, hvilket nylig resulterte at en pasient tok dobbel dose av Marevan. Ved gjentatte doseringer ville dette kunne medføre dødlig utgang for pasienten."

Og et annet slik:

"En annen pasient tok over flere dager ikke sine viktige medisiner mot alvorlig sinnslidelse nylig, pga mangelfull kontroll og oversikt fra helsepersonellet i en mer stresset arbeidshverdag enn før, hvilket medførte at vedkommende fikk forverrelse i sin psykiske sykdom."

- Betydlige ufordringer i hjemmebasert omsorg

Aursand mener hjemmebasert omsorg har betydelige utfordringer fortsatt, fordi tjenesten ikke har noen struktur, forutsigbarhet og kontinuitet.

"Alt for mange pleiere er satt til å ha kontakt med de forskjellige pasienter, der pleiere ikke har lest gjennom rapporter på forhånd, ikke har tilstrekkelig kunnskap om pasienten, ikke kjenner pasienten og ikke ser forskjell fra dag til dag på pasienten."

Han trekker også fram de mye omtalte 14-timersvaktene, og skriver at de av mange oppleves som uforsvarlige, fordi man fungerer dårligere på slutten av vakten, og feil lettere kan oppstå.

To stillinger kuttes fra psykososial tjeneste

Kommunestyret vedtok den 15. desember å fjerne to stillinger fra psykososial tjeneste rundt barn og unge.

Ifølge Aursand vil også noen enehetsledere se på om de får gjennomslag for mer samlokalisering av større deler av psykiatrihelsetjenesten igjen.

"Undertegnede ser med stor bekymring på den tilsynelatende manglende fortståelse i kommuneledelsen på utfordringer som angår helsetilstanden i befolkningen, og dette gjelder også mht forebyggende helsearbeid blant barn og unge som blir nedprioritert"

Kommunelegen er også kritisk til at antall langtid sjukehjemsplasser skal ned.

"Trykket på tjenester i hjemmebasert omsorg og i forhold til behov for sjukehjemsplasser er ikke avtagende."

- Blir ikke hørt

Flere steder i bekymringsmeldingen peker Aursand på at ansatte opplever å ikke bli hørt av ledelsen. Han mener at rådmann og en annen leder ikke er særlig opptatt av faglig forsvarlighet og ivaretagelse av faglig kvalitet, men at de er mer opptatt  av effektivitet og resultat.

"Ansatte forteller med bekymring om mangel på avsettelse av tid til tjenesteutvikling, opplevelse av at fremsatte problemstillinger blir pratet bort, og at ting ikke ordnes opp i".