Både formannskapet og kommunestyret i Rauma har hatt plassering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal oppe til behandling.

Rauma kommune skulle komme med høringsuttale i forbindelse med regional konsekvensanalyse for etableringa av sjukehuset - og da særlig plasseringa av det.

I debatten rundt dette har en rekke av lokalpolitikerne uttrykt frustrasjon over hele prosessen, som ledes av Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt. Kommunestyret vedtok enstemmig at ordfører Hustad skulle henvende seg direkte til statsråd Jan Tore Sanner, som styrer samfunnsplanlegginga i Norge.

Hustad viser til at den forrige regjeringa la opp til plassering av sjukehuset på strekninga Hjelset - Frei, og peker på at en hvilken som helst plassering på denne strekninga vil føre til etablering langt utenfor bysentra Molde eller Kristiansund.

"Uansett valg... ...vil lokaliseringa være i strid med nasjonale retningslinjer for samordna areal-, transport- og miljøplanlegging", skriver Hustad i brevet.

Dessuten vil slik plassering være direkte i strid med fylkeskommunens egen plan om styrking av tettsteder og byer, heter det videre.

Og så til slutt:

"En stiller seg svært undrende til at statlige etater kan lokalisere sine store virksomheter fritt, uten å ta samfunnsplanmessige hensyn, mens en rekke private virksomheter er underlagt detaljerte bestemmelser for lokalisering helt ned til 3000 kvadratmeter (jfr. kjøpesenterforskriften)"

Statsråd Sanner minnes om at nytt sjukehus er planlagt til en størrelse på 60.000 kvadratmeter, og han bes om å gå inn i saka for å sikre en plassering som er samfunnsmessig framtidsretta og bærekraftig. Med andre ord: - ikke mellom Hjelset og Frei.