Statens havarikommisjon for transport (SHT) har konkludert i en rapport etter ulykka i Tresfjord den 19. februar 2006. SHT skriver i rapporten som ble offentliggjort i går, at det er et stort behov for å kombinere flere tiltak for å redusere antall ungdommer som mister livet i trafikken. Det heter at etablering av barrierer i trafikkopplæringssystemet bør forsterkes av kontroll- og informasjonskampanjer rettet mot ungdom. Det konkluderes også med at det bør utredes innføring av graderte førerkort og kjørerestriksjoner for unge bilførere. SHT sier videre at undersøkelsen reiser prinsipielle spørsmål vedrørende trafikkopplæringen, samt godkjenning og videre tilsyn med unge bilførere. SHT mener trafikkopplæringssystemet mangler et system for å avdekke mangler i førerkortkandidatenes ferdigheter. Rapporten sier også at ulykka skjedde på en vegstrekning der vegforholdene beskrives som lite tilfredsstillende for å være en stamveg med forholdsvis høy andel av tunge kjøretøy. Statens vegvesen Region Midt har også i stamvegutredningen av E 136 karakterisert vegstandarden på østsida av Tresfjorden som "svært dårlig". På vinterstid med vekslende føreforhold reduseres sikkerhetsmarginene ytterligere. SHT mener Statens vegvesen, i påvente av eventuelle vegutbedringer, bør iverksette kompenserende sikkerhetstiltak på E 136 i Tresfjord. I rapporten heter det også at bilførerens korte kjøreerfaring og at hastigheten ikke var godt nok tilpasset situasjonen, medvirket til at bilen fikk en skrens som føreren ikke klarte å rette opp igjen. Av Stein Siem