Rauma kommune er bedt om å gi en høringsuttalelse om takstforslaget til bompenger i Vågstrandstunnelen og på Tresfjordbrua.

Innstillinga fra formannskapet hadde følgende ordlyd:

1. Prinsipielt og primært mener Rauma kommunestyre at Vågstrandstunnelen bør fullfinansieres av staten som rassikringsprosjekt og tas ut av systemet for bompengefinansiering i regi av Eksportvegen AS. Rauma kommunestyre viser her til en rekke andre liknende rasutsatte vegstrekninger som har fått tunnel finansiert av staten. Det er kommunestyrets mening at det er dypt utrettferdig at lokalbefolkning og vegfarende mellom Vågstranda og Måndalen skal betale «rassikringsavgift»

2. Ellers viser en til tidligere vedtak i kommunestyret 19. mai 2009 om at en overordnet målsetning må være at lokalbefolkninga på Vågstranda skal slippe å betale bompenger for å passere tunnelen, jamfør ordninga omtalt i St.prp. nr. 61: Vossapakka.

3. Rauma kommunestyre har forøvrig ikke merknader til forslaget til bompengesatser foreslått fra Eksportvegen i brev av 10.04.2015 frå Statens vegvesen.

- Skyter oss selv i foten

I forslaget som kommunestyret skal komme med sin høringsuttalelse på, skal passering i Vågstrandstunnelen uten rabatt koste 40 kroner.

Det var lett for politikerne å bli enige om det første punktet i høringsuttalelsen, men det ble diskusjon om hvor vidt punkt to og tre burde være med.

FrPs Arne Hoem ønsket at punkt en skulle stå alene, og fikk støtte fra tre partifeller i kommunestyret. Ytterligere to representanter mente at kun punkt en og to burde være med.

- Jeg tror at vi skyter oss selv i foten hvis vi har med punkt to og tre. Dersom vi alle stiller oss bak punkt en, og sender det som eneste uttalelse, vil det stå sterkere som en prinsipiell uttalelse, mener Hoem.

Flertallet var dog ikke enig i at punkt to og tre gjorde punkt en svakere, og alle tre punktene ble vedtatt.