2. februar i år skrev Åndalsnes Avis om den planlagte investeringen til Christie Partner AS på Øran Vest. En ny og tidsmessig elementfabrikk til en stipulert kostnad på 160 millioner kroner inngikk i planene. En av forutsetningene for etableringen, og dermed også flytting av produksjon fra Teglverket til området vest for dokka på Øran Vest, var at kommunen skulle inngå et makebytte av areal. Christie Partner AS (CP) har i dag gjennom EiendomsPartner tilgang til et utsprengt og planert industriareal i Nesstranda – like inntil krysset mellom Fv-64 og den tidligere innfartsvegen til Åndalsnes.

Et forslag gikk ut på at kommunen kunne overta dette arealet i bytte med et av tilsvarende størrelse på Øran. Nå har kommunen og utbyggingsselskapet drøftet seg gjennom det som kan bli en framtidig avtale. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at de kan gjennomføre makebyttet.

Offentlig kai

Det vil si at kommunen selger arealet på Øran Vest til en pris av vel 3,2 millioner kroner til CP.

Den søndre kaia ved dokka; som ligger inntil arealet CP ønsker å benytte til utbyggingen, skal ikke inngå i makeskiftet. Den skal beholdes som et offentlig anlegg. Rauma kommune vil delta med 6 millioner kroner i tilrettelegging av arealet – det blir aktuelt når CP gjør seg klar til å gjennomføre andre etappe av utbyggingen på Øran Vest.

Det gis en 9-årig opsjon til CP for mulig areal knyttet til 2. og 3. etappe av utbyggingen. Den årlige prisen på opsjonen er 25.000 kroner og den skal kunne vurderes for hvert tredje år.

Masseuttak

CP kan ta ut masse i Nesstranda til bruk for oppfylling av arealet i og ved dokka. Dette må skje innen 2021.

Christie Partner skal ha fortrinnsrett på leie av arealet ved Søndre Kai i dokka.

Kommunen skal så betale vel 3,2 millioner kroner for det nevnte arealet i Nesstranda.

J.O. Moen AS har søkt om løyve til å utvide eiendommen sin på Øran Vest. Dette er et areal som inngår i Christie Partners planer. Formannskapet innstiller på at Moen skal få avslag på søknaden sin.

Som tidligere omskrevet i Åndalsnes Avis utgjør den planlagte utbyggingen i dokkområdet på Øran Vest den største enkeltinvesteringen i Rauma siden plattformtida. En forutsetning for at selskapet skal starte utbyggingen, er at styret i Christie Partner AS gjør et positivt vedtak. Behandlingen i CP-styret skal etter planen skje etter at alle formaliteter er unnagjort i kommunen.

I tre trinn

De planlegger utbyggingen på Øran Vest i tre trinn. I første trinn inngår makeskiftet Nesstranda/Øran Vest og en utfylling av sjøareal i dokka. Masse fra Nesstranda kan benyttes til formålet. Søndre kai skal utvides inn mot fabrikkområdet og forbli en offentlig kai.

I trinn 2 er det snakk om å legge ut en molo i dokka. På innsida av moloen er det planer om å fylle ut dokkområdet.

Christie Partner AS ønsker også å bygge ut i tilknytning til et trinn 3 i dokka på Øran Vest.

Første trinn av en eventuell utbygging på Øran Vest vil bety en automatisering av elementproduksjonen på Åndalsnes. Det vil ikke bety noen økning i antall ansatte ved ElementPartner AS, men økt produksjonskapasitet og en klar sikring av arbeidsplassene som er. Men et trinn 2 i utbyggingen vil bety en betydelig utvidelse av arbeidsstokken, også.

Storutbygging. Åndalsnes Avis skrev om planene til Christie Partner AS 2. februar i år.