Fylkeskommunens ferjedrift i Møre og Romsdal har en underdekning på nesten 150 millioner kroner i året, og fylkesutvalget ber om at Stortinget tar hensyn til dette i neste statsbudsjett. Det sier de i sin uttalelse til nytt statsbudsjett.

Fylkesutvalget er også svært opptatt trygghet i tunneler, skredsikring og permitteringsregler.

-  Jeg er sterkt bekymret over ferjesituasjonen i Møre og Romsdal. Vi er det største ferjefylket, og nå må staten må gi oss midler som samsvarer med ferjetilbudet vårt, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Underdekningen har blant annet bakgrunn i at inntektssystemet ikke tak helsyn til prisøkning på kontrakter og tilleggskjøp.

Store økonomiske utfordringer

Fylkesrådmannen la denne uka fram sin innstilling til økonomiplan 2016-2019. Han forteller om store øknomiske utfordringer for fylket.

- I 2016 er det satt av i overkant av 3,6 milliarder kroner til drift, og det er politisk vedtatt en investeringsplan på over 4 milliarder kroner de neste fire årene. For å kunne legge fram et budsjett i balanse, må en ta ned investeringsnivået de neste årene, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Han summerer opp utfordringene slik:

  • Manglende dekning av økede ferjekostnader fra staten

  • Ingen reell balanse i økonomiplan 2016-2019 uten bruk av driftsfond

  • Vi bruker tunnelsikringsmidler til drift og ikke til investering i tunnelsikring

  • Omfattende behov for investeringer og vedlikehold på fylkesvegnettet

  • Omfattende behov for investeringer i skolebygg

  • Allerede høy lånegjeld som belaster driften ved inngangen til ny økonomiplanperiode