Et ekstraordinært møte i grunneierlaget, som rår over eiendommer blant annet i Langelia og i Fuglehaugen-området i Skorgedalen, har på ny sagt nei til strømutbygging i sin del av hytteområdet. Motstanden har faktisk økt siden forrige gang dette var årsmøtesak i laget. Mens avstemningen den 30. mai 2006 ga knappest mulig flertall imot strømutbygging – 6-5 – var det på møtet 20. mai i år 6 som stemte imot strøm; bare en stemme viste for. Blant de fraværende medlemmene skal det ha vært mange som er motstandere til utbygging. Tom Samuelsen, en av tre som står i bresjen for framføring av elektrisk kraft til Skorgedalen, sier at dette ikke kom som noen overraskelse. Det vil derfor heller ikke ha noen avgjørende betydning for utbyggingsplanene; ikke sett fra utbyggernes ståsted. Etter det Åndalsnes Avis kjenner til skal det på forhånd ha vært liten interesse for strøm blant hytteeiere i de berørte områdene. Og utbyggerne kan faktisk spare penger på ikke å være "nødt til" å bygge ut til Langelisetra og Fuglehaugen – områder som ligger i enden av linjetraseen. Bjørnar Østigård sier som privatperson litt om bakgrunnen for hans motstand om framføring av strøm til Fuglehaugen. – Framføring av strøm til dette området vil også kunne få andre konsekvenser. Blant annet vil det legge press på hytteeierne i området – i neste omgang kanskje i form av krav om innlagt vatn, veg og kloakk. Dermed vil det bli et helt anna hyttefelt enn hva de ble forespeilet den gangen de etablerte hytta i området, sier Østigård som poengterer at Fuglehaugen er spesielt viktig med tanke på allmennhetens behov for rekreasjon, blant anna. – Hytteområdet vil med strømframføring kunne utvikle seg til noe i alle fall ikke jeg ønsker, sier Østigård som igjen presiserer at dette er hans private mening i denne saka. Helge Gjerde i Rauma Energi AS poengterer at vedtaket i grunneierlaget nå blir tatt til etterretning. Grunnspørsmålet er heller ikke endelig avklart for andre deler av strekninga. Når det gjelder selskapets mulighet til å trumfe gjennom utbygging til tross for at grunneierne ikke ønsker det, sier Gjerde at han på generelt grunnlag kan si at selskapet i sjelden grad – for ikke si aldri – kjører ekspropriasjoner for å få gjennom utbygginger av strømnettet. Gjerde synes det også er altfor tidlig å kunne uttale seg om hva et nei fra grunneierlaget vil ha å si for lønnsomheten i et eventuelt redusert utbyggingsprosjekt. En vesentlig del av kostnadene ligger i framføringene opp til Skorgedalen. Så vil regnestykket tap av abonnenter og redusert utbygging i selve Skorgedalen, fortelle hva sluttregninga vil komme på – ei sluttregning der utbyggerne allerede har kommet med garantier overfor Rauma Energi AS. Etter det Åndalsnes Avis kjenner til er det blant andre grunneiere positiv innstilling til framføring av strøm i Skorgedalen.