Med denne definisjonen vil ikke de nye rikspolitiske bestemmelsene for etablering av kjøpesenter, stikke kjepper i hjula for den planlagte utbyggingen ved Øran Senter. Og etter det Åndalsnes Avis kjenner til, vil arbeidet med de nye planene nå bli forsert. Definisjonen av hva som skal betegnes som sentrum av Åndalsnes, var det utbyggerne ventet på. Nå har de fått sitt indirekte klarsignal. Da saka var oppe i kommunestyret tirsdag, var det Arne Hop (Krf) – som på vegne av partiene KrF og Frp, V og H – kom med det signerte forslaget om hvordan definisjonen av sentrum skal tolkes. Og bakgrunnen for forslaget, er at Åndalsnes hele tida har manglet en klar presisering av sentrumsbegrepet. I korte trekk går forslaget, som ble vedtatt med 25 mot to stemmer, at sentrum er å regne helt fra Høljenes/Grøttør bru, langs med elve- og sjøkanten helt til Lokstallen i Isfjordsvegen. Øran Øst, Øran Vest og hele det landfaste området mellom vatn og fjell på strekningen, er per definisjon å regne som sentrum av Åndalsnes. – Vi, politikerne, kan uansett ikke uttale oss på en måte som stenger for de konkrete planene om utbygging i det som i dag blir karakterisert som sentrumsnære områder, sa Hop og siktet til planene for utvidelse av Øran Senter. Neste mann på talerlista var Oddbjørn Wærås (Ap). På vegne av partiet fremmet han et nesten likelydende forslag. Arne Steffen Lillehagen (V) mente det var hyggelig at Wærås og Ap hadde samme syn som hans fraksjon. Etter hans mening er det nå på tide at også Åndalsnes tar steget opp i Tippeligaen – ikke i fotball, men når det gjelder handelstilbud. – Når vi sitter på det mest attraktive vegkrysset i fylket, må vi benytte oss av det, sa Lillehagen – underforstått bygge ut Øran Senter for å kunne fange opp enda mer av gjennomgangstrafikken på Rv-64/E-136. Også SV og Kim Hugo Nyheim, hengte seg på Hop og firerpartienes forslag. Ordfører Torbjørn Rødstøl (Sp) var en av to som signaliserte klar motstand til denne definisjonen av sentrum. Han frykter at dette vil være kroken på døra for et eventuelt butikksenter i nedre deler av sentrum – at det også vil føre til et tilnærma dødt "nedafor". – Vi vil oppleve samme effekt som Ålesund kontra utbyggingen på Moa. Med storutbygging på Øran, vil det ikke være noen muligheter for utbygging i sentrum, sa Rødstøl. Han fikk bare partikollega Mads Langnes med seg i sin motstand til sentrumsdefinisjonen. Resten av Sps representanter fulgte flertallet – eller som Sp-representant Magne Vik yttrykte det etter at han hadde fått gruppemøtet sitt – "vi vil nok sprike i denne saka". Parley Augustsson (Raumapartiet) signaliserte klart og tydelig både hans og partiets syn i sentrumsdefinisjonen. – Ingen har uttrykt det klarere i politisk sammenheng enn oss. Et butikksenter bør og skal ligge på Øran. Her er det parkeringsplasser – her er det rom for utbygging, sa Augustsson. Jon Sverre Aursand (H) poengterte politikernes tilstedeværelse i denne saka. – Vi må tenke befolkningens beste. Forslaget til rikspolitiske bestemmelser for etablering av kjøpesenter, treffer Åndalsnes dårlig, sa Aursand som mente det var bortimot usmakelig å trekke inn utslipp av klimagasser i en sak som dette. Han ville ha svar på hva som er verst når det gjelder klimautslipp; kjøre bil til Øran eller til senteretableringer i Molde eller Ålesund. Han fikk ingen svar. Egentlig burde det gi seg selv. – Dette vedtaket utgjør kroken på døra i sentrum, slo Mads Langnes (Sp) fast. Uansett har vedtaket stor prinsippiell betydning for Øran som handelsområde. Der kan de nå løfte kroken og åpne døra for et senter med minimum 20 butikker.