Måndalen Torg, er arbeidstittelen som Eiendomspartner AS har på det nye storprosjektet i Måndalen. Komplekset skal ligge overfor det nye administrasjonsbygget som Wenaasgruppen AS reiser ved sjøen på Voll – på andre sida av E-136. Med en grunnflate på rundt 1.000 kvadratmeter, vil det i flatevidde ha den samme størrelsen som bygget til Wenaas. Ett mål stort Eiendomspartner AS overtok for ei tid tilbake seks dekar jord – et areal som ligger sørvest for Coop-butikken i Måndalen. Selskapet har i lengre tid hatt planer om et leilighetsbygg på dette arealet. De har også fått tegnet et forslag. Men nå er planene endret. Eiendomsselskapet ønsker å reise et bygg i kombinasjon næring/bolig. – Med bakgrunn i det nye prosjektet, har vi sendt inn en søknad om reguleringsendring, forklarer Arild Hartviksen i Eiendomspartner. Per Magne Misund jobbet i sin tid med boligprosjektet. Men nå er han ansatt på heltid i Molde FK. Per Gunnar Voldset har tatt over som prosjektutvikler. Næringsvirksomheten i første etasje er selve grunnsteinen til byggeprosjektet. Å få den delen på plass, er derfor viktig for om Måndalen Torg skal bli realiserbart. – Hva er Eiendomspartners tanker om type næringsvirksomhet i Måndalen Torg? – En kafé – en kafeteria med tilstøtende selskapslokaler. Helt siden Go'Bit'n Kafé la ned drifta, har en kafeteria i Måndalen og for hele Sørsida, vært et stort savn, sier Per Gunnar Voldset. Mangelen på kafé gjelder både muligheter til gang om anna å kunne hygge seg med middag utenfor eget hjem og i selskapssammenheng. En kafé og selskapslokaler i umiddelbar nærhet, er noe folk flest kunne ha tenkt seg fantes. Håper på drivere Nå utfordrer Eiendomspartner personer, som kan tenke seg å drive kafevirksomhet, om å ta kontakt. – Vi er helt og fullt avhengig av folks vilje og delvis også ideer i denne saka, slår Arild Hartviksen fast. Både han og Per Gunnar Voldset har sine tanker om hvordan eventuelle tiltakshavere kan få litt drahjelp i oppstartsfasen – tanker de så langt vil holde litt for seg selv. Men de er veldig klar på at de vil gjøre det som står i deres makt for å hjelpe eventuelle drivere av en kafeteria med å ta de første skrittene. Når det gjelder å være brukere av en eventuell kafeteria like ved E-136, er det selvsagt folk flest – både lokalt og forbipasserende – som vil utgjøre den viktigste brukergruppen. Men også lokalt næringsliv; alle bedriftene som tross alt finnes i Måndalen og på Sørsida, vil være viktige i denne sammenhengen. Ikke dagligvarebutikk Hva slags næringsliv Eiendomspartner ser for seg som eventuelle brukere i resterende areal, har de så langt ikke "spikret". – Muligheter til overnatting, kan være en ting. Men skulle det være behov for kontorlokaler for firmaer, er selvsagt også det en mulighet, sier Per Gunnar Voldset som slår fast at lokaliteter til noen ny dagligvarebutikk i bygda, blir det uansett ikke. – Vi har en dagligvarebutikk, og den må vi fortsatt støtte opp om og gjøre vårt for å utvikle, slår Voldset fast. Når det gjelder bygningsmassen, fra andre etasje og oppover, er den helt og fullt forbeholdt boliger – leiligheter fra en litt beskjeden størrelse, til noen større. Blant annet er det planlagt toppleiligheter av et større kaliber. – Hva kan dere friste med for å få folk til å kjøpe leiligheter i Måndalen sentrum? – Boligene er sentrumsnære. Avstand til veg er kort. Tilgang til butikk og post og en eventuell kafé, er enda kortere. Kort og godt; i en tid der folk i stadig større grad søker ut av vedlikeholdskrevende hus og over i leiligheter, burde en bolig i dette området være midt i blinken, reklamerer Arild Hartviksen. Massevis av nærhet Per Gunnar Voldset supplerer ved å trekke fram nærhet til både fjord og fjell. Wenaasgruppen i ferd med å etablere ei flott badestrand like ved sitt administrasjonsbygg – ett minutts gangavstand fra det planlagte Måndalen Torg. – Småbåthavna ligger i gangavstand, det samme gjør mulighetene til å fiske i fjord og elv. Skole og kirke ligger kort veg unna – det samme gjør barnehage og idrettsanlegg. Alt skulle ligge vel til rette for dem som velger en bolig i dette området, sier Voldset som poengterer at bygget vil bli utformet på en måte som gjør at folk kan bo der hele det aktive livet ut. Med heis på plass vil leilighetene få betegnelsen livsløpsboliger. Eiendomspartner har allerede registrert en viss interesse for kjøp av leiligheter i Måndalen Torg. Men et eventuelt klarsignal om bygging, regner de med en ytterligere vekst i antall henvendelser. Kosbergs Arkitektkontor er i ferd med å tegne og prosjektere Måndalen Torg. – Målet er å få til et flott bygg som glir fint inn omgivelsene. Som navnet tilsier satser vi på ei torgløsning – bygningsmasse rundt et større forskjønna uteareal med tilgang til parkering, opplyser Arild Hartviksen. Både han og Voldset ser fram til at miljøgata, som leder E-136 gjennom sentrum av bygda, skal bli ferdig prosjektert og påbegynt. Beboerne og næringslivet på Voll er avhengig av en bedre regulering av trafikken. Med i disse planene hører også en lokal veg på "baksida" av bygningsmassen i området; en egen tilbringerveg som gjør at beboere og andre skal slippe å kjøre rett ut på E-136 for enhver forflytning. Det skjer mye positivt i Måndalen og på Sørsida om dagen. Eiendomspartner håper at deres planer kan være nok et bidrag til et aktivt og styrkende sentrum i den delen av Rauma som ligger sør for Romsdalsfjorden. Øystein Talberg oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil: 911 90213