Mannen jobbet da ved en institusjon under Bufetat. Han hadde en ulykke på snowboard mens han var i arbeid, og fikk umiddelbart ryggsmerter.

Mannen er i dag uføretrygdet, og mener dette er på grunn av ulykken.

Nav utbetalte i 2012 menerstatning, og Statens Pensjonskasse utbetalte menerstatning og lidt inntektstap for 2009 og 2010. Mannen stevnet Staten, og mener de må betale erstatning for tapt arbeidsinntekt, grunnerstatning og utgiftstap.

Pensjonskassa på sin side bestred at vilkårene for dette var oppfylt, og mente det ikke var bevist at det var ulykken som er hovedårsak til helseplagene.

Mannen skal ha hatt ryggsmerter og vært sjukmeldt i perioder også før ulykken, og han skal ha vært i flere ulykker tidligere, noe retten la til grunn. Saken gikk i Romsdal tingrett i slutten av november. Flere sakkyndige har vurdert skadene.

– Slik retten vurderer bevisene i saken, er det betydelig usikkerhet knyttet til om ulykken rent faktisk hadde tilstrekkelig skadeevne, konkluderer retten.

– Vilkårene for å kreve erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er ikke oppfylt, og Statens Pensjonskasse frifinnes, mener retten.