For rundt ei uke siden ble ei gruppe etablert på Facebook. Motstandere mot tunnel under Langfjorden har nå organisert seg og starter et aktivt arbeid for å forhindre at tunnelarbeidet blir påbegynt og gjennomført. Initiativet er tatt av Terje Stensland, Ole Hoemsnes, Valerie Legrand Gjerdset og Parley Augustsson.

I første omgang for å gi motstanderne en arena, sier Ole Hoemsnes som lenge har vært en aktiv motstander mot den han kaller hodeløse tunnelplaner. Han sier motstandsarbeidet nå skal bli bedre organisert og mer aktivt i tida framover.

Og det er framlagte tall og utregninger som har fått motstandsgruppa til å organisere seg. De sier de ikke stoler på tallene som er kjent og den gjentatte argumentasjonen om at ei bru er tre ganger så dyr.

– Ingen har vist meg tallene, sier Terje Stensland og viser til det merkelige faktum at det hele tiden har blitt hevdet at bru er rundt tre ganger så dyrt.

– Først var det vel rundt tre ganger så dyrt da tunnelen var mye kortere. Så var det tre ganger så dyrt da tunnelen skulle bli lengre og nå er det jammen tre ganger så dyrt når tunnelen har blitt over 11 kilometer og har fått tre kjørefelt. Slike regnestykker holder ikke. Vi forventer at brualternativet blir skikkelig utredet og at faktiske tall legges på bordet for allmennheten. Vi vet at motstanden mot tunnel er mye, mye større enn det som til nå har kommet til syne, sier Stensland.

Vegvesenet

Og gruppa viser til at Vegvesenet sjøl har gått langt i å fortelle at det er et skifte på gang når det gjelder holdninger til undersjøiske tunneler. Trenden går nå i retning av å forlate de lange tunnelene på grunn av for omfattende vedlikeholdskostnader. Dessuten viser gruppa til at teknologien har forandret seg og at gamle regnestykker derfor ikke lenger har gyldighet.

– Det er noe fullstendig feil med arbeidet som er gjort der det bare har vært jobbet for tunnel. Mandatet skulle ha vært å finne en løsning for kryssing av Langfjorden, ikke bare jobbe for en tunnel under navnet Langfjordtunnelen AS. Folk blir ført bak lyset, sier Ole Hoemsnes og viser også til sikkerhetsproblematikken som aldri har blitt skikkelig fokusert. Han viser til ulykke i Oslofjordtunnelen som førte til total stenging i lang tid og til at tunge kjøretøy fortsatt ikke får kjøre tunnelen. En tunnel under Langfjorden v il ikke ha noen form for rømningsveger og ved alle former for brannulykker vil derfor alle som befinner i tunnelen bli fanget i et inferno av røyk, varme og ild. Hoemsnes viser også til at større reparasjoner vil måtte føre til at vegen må stenges mellom Åndalsnes og Molde.

Miljøet

– Hvor er miljøorganisasjonene, lurer gruppa på og Valerie Legrand Gjerdset mener det er ufattelig at det kan legges slike tunnelplaner i et miljøperspektiv. En tunnel forverrer utslippene dramatisk, mener hun og viser til tunnellengde og stigningsforhold på vegen.

Reiselivet

Gruppa stiller seg også undrende til at reiselivet ikke har kommet på banen i motstanden mot denne tunnelen. De mener ingen kommer til Møre og Romsdal for å kjøre inn i et svart hull og Terje Stensland bruker som eksempel om vegen mellom Vevang og Averøya hadde blitt bygd som tunnel. I dag er Atlanterhavsvegen en turistmagnet.

– Dere er ikke redd dere er for seint ute med å organisere motstandskampen?

– Vi ser at det kan hende, men vi skal jobbe det som står i vår makt for å forhindre at denne tunnelen kommer. Jeg føler meg dessuten sikker på at det er utrolig mange som er villig til å betale litt mer for å unngå at denne tunnelen kommer, sier Stensland.

– Hvordan vil dere organisere arbeidet framover?

– Vi skal drive aktiv lobbyvirksomhet slik at politikerne skal kunne fatte et vedtak på et godt grunnlag. Vårt mål er bru, dernest en permanent løsning med to ferjer. Tunnel vil vi rett og slett ikke ha. Gruppa mener det nesten er et overgrep å tvinge folk ned i en slik tunnel og viser til at det er mange i befolkningen som sliter med tunnelangst og klaustrofobi knyttet til slike vegløsninger.

– Vi kommer til å gjøre flere ting etter hvert. Nå organiserer vi motstanden på Facebook. Vi vil ha slutt på at det tures fram som om ikke det finnes motstand mot dette og at arbeidet bare preges av et snevert tunnelsyn, sier Ole Hoemsnes.