Fra og med  1. mai 2015 er det mulig for Statens vegvesen, tollvesenet og politiet å holde kjøretøy tilbake inntil en ilagt bot blir betalt, om nød¬ven¬dig ved hjelp av hjullås.

Lovendringen ble sanksjonert i statsråd 17. april, og ordningen trer i kraft 1. mai.

– Vi har sett at særlig utenlandske sjåfører unndrar seg bøtene de får og det er uheldig. Derfor er det nødvendig å utvide adgangen til å holde tilbake kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dette gjelder også i tilfeller der boten ikke vedtas. Det skal ikke lenger være et krav om at boten skal være vedtatt eller fastsatt ved dom, før man kan holde tilbake kjøretøyer, slik det er i dag.  Nytt er også at man skal kunne holde tilbake kjøretøy uavhengig av hvor føreren er bosatt. I tillegg åpnes det for å holde tilbake kjøretøy for å sikre at gebyr og omkostninger blir betalt.

– Adgangen for å kunne holde kjøretøy tilbake er en del av regjeringens omfattende satsing for økt trafikksikkerhet og ryddigere konkurranseforhold i transportnæringen, sier Solvik-Olsen.

Da etatene må skaffe nødvendig utstyr og få retningslinjer på plass, vil det kunne ta noe tid før lovendringen blir effektivt tatt i bruk.