Det er Rauma kommune ved rådmannen som har bestilt rapporten fra Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO). Den 33 sider lange rapporten offentliggjøres tirsdag.

I konklusjonen heter det at:

"Hovedanbefalingen er å stoppe opp, bli enig om grep, deretter ny praksis. Må skje gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med hovedtillitsvalgte, vernetjenesten og involvering av ansatte. Når "ny kurs" er lagt, kommuniser dette ut til ansatte. Vi lykkes når alle gjør det vi blir enige om. Hovedansvaret har ledelsen, men skal enheten lykkes må ansatte gis en reell mulighet til aktiv deltakelse. Gjenskap dialogen og tilliten."

RO er tydelig på å ansvarliggjøre både ledere, ansatte og andre:

"Det er nå helt sentralt at grep blir tatt. Grep som alle forpliktes på, det være seg ledere, ansatte og andre. Fortsatt er hovedmålet at tjenestemottakere skal oppleve at tjenester ytes på en helhetlig og koordinert måte og med rett kompetanse til rett tid."

RO stiller også spørsmål ved om tjenesten er faglig forsvarlig:

"Slik tjenesten framstår i dag, etter de opplysningene RO har fått tilgang til, kan det stilles spørsmål ved om Rauma kommune har en faglig forsvarlig tjeneste. Her er det tre forhold som peker seg ut og som MÅ på plass innen kort tid; Det vil si gode og robuste rutiner når det gjelder håndtering av avvik, medisinhåndtering og bruk av dokumentasjonssystem. Det er fullt mulig å komme bort fra dette spørsmålet, men det forutsetter at alle bidrar.

I oppsummeringa er det listet opp flere anbefalinger:

  • Som hastesak: Få på plass gode og robuste system for avvikshåndtering og medisinhåndtering. Likeså å sørge for at dokumentasjonssystemer benyttes.

  • Inngå en gjensidig og forpliktende allianse mellom ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og ansatte: løfte i lag.

  • Klarstille prosedyrer med vedtak, hvem gjør hva?

  • Tydeliggjør verdigrunnlaget og sett Hverdagsrehabliterings-skuta på vannet raskest mulig.

  • Etabler et arbeid med koordinert tjenesteyting og primærkontakter.

  • Bedre støtte på personal og økonomispørsmål til enhetsleder og arbeidslagsledere fra rådmannsnivået gjennom en tjenesteleveranseavtale.

  • Tettere samarbeid og oppfølging fra rådmannsnivået ved fagsjef og kommuneoverlege som medisinsk faglig rådgiver.

Det er Rauma kommune ved rådmannen som har bestilt rapporten, som offentliggjøres tirsdag. Målet med å få laget en rapport er å gi en status for hjemmetjenesten i forhold til vedtatt omstillingsplan, evaluere gjennomføringen av omstillingsarbeidet, etablere et nytt og ajourført felles utfordringsbilde for perioden fram til nytt helsehus står ferdig august 2017 og å komme med forslag til en operativ handlingsplan for perioden 1. januar 2016 til 1. august 2018.

Rapporten er laget etter intervju med 38 ansatte i perioden 13. november til 18. desember.

De som er intervjuet er ledere innen hjemmebasert helse- og omsorg, enhetsleder sykehjem, enhetsleder koordinerende enhet, enhetsleder kurativ helse, kommuneoverlege, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og verneombud, representanter fra arbeidslagene og fra Eldrerådet og råd for funksjonshemmede og likestillingssaker, samt assisterende rådmann og fagsjef.