Ann Helen Bruaset hadde e-post 18. september 2015 sendt en klage på valget og konstitueringen av kommunestyret i Rauma kommune på grunnlag av at nyvalgte kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Marit Nauste, ville stemme på Høyres ordførerkandidat istedet for ordførerkandidaten Arbeiderpartiet støtter.

Hun ønsket i klagen å få vurdert om Marit Naustes handling kan utløse omvalg.

Kommunen behandlet klagen i et møte 9. oktober 2015, valgstyret kom med følgende redegjørelse:

” Essensen i klagen fra Bruaset er at valget blir kjent ugyldig på grunnlag av Marit Naustes utmelding av Arbeiderpartiet og deres partigruppe i kommunestyret.Valget er gjennomført på en lovformelig måte. Valgstyret har underskrevet møteboken og innstiller for kommunestyret å godkjenne valget. Forholdene som tas opp i klagen ligger utenfor valggjennomføringen. En finner derfor at klagen ikke kan gis medhold i henhold til valglovens § 13–2 (1) og klagen blir derfor å avslå.»

Vi siterer fra departementets avslag:

Departementets kompetanse er begrenset til å prøve klagen fra Ann Helen Bruaset opp mot valglovens bestemmelser.

Valgloven § 13- 2 fastslår at alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i den kommunen vedkommende er manntallsført.

Klage må fremmes innen syv dager etter valgdagen. De formelle vilkår for klage er oppfylt.

Hvordan folkevalgte vil stemme i enkeltsaker eller ved en konstituering av et kommunestyre er ikke regulert av valgloven. Dette er heller ikke regulert av andre lover.

Det forhold at kommunestyrerepresentant Marit Nauste har meldt seg ut av Arbeiderpartiet og sier hun skal støtte en annen ordfører gir ikke grunnlag for reaksjoner eller omvalg med hjemmel i valgloven.

I valglovens § 13-2(4) heter det at departementets vedtak i klagesaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er endelig.

Det heter videre at vedtaket kan ikke bringes inn for domstolene.

Konklusjon:Klagen tas ikke til følge.