Den rekordstore tømmerhogsten på Lerheim går no mot slutten. Drifta på plassen har gått føre seg sidan slutten av juli og godt over 10.000 kubikkmeter tømmer har blitt køyrd ut.

– Uvanleg god kvalitet, seier Andreas Furnes Fjærli i Allskog. Det er Allskog som er kjøpar av tømmeret og som står for driftsapparatet. Fjærli fortel at i deler av denne skogen er skurtømmerdelen vore oppe i over 90 prosent og samla for heile hogsten ligg skurtømmerdelen på 84 prosent. Normalt ligg dette mellom 60 og 70 prosent.

– Nok eit bidrag til å avlive ein seigliva myte om at kvaliteten på grana på Vestlandet ikkje held mål, seier Rune Horvli og legg til at det er fleire faktorar som saman har spelt inn og som har sikra den uvanleg gode kvaliteten på dette tømmeret.

Godt arbeid

Historia til dette tømmeret skriv seg rundt 50 år attende. Horvli viser til at det vart gjort eit godt forarbeid før planting og at denne skogen ikkje har vore utsett for vindskadar undervegs. Det er dessutan svært lite beiteskadar som skuldast hjorten.

– Det har dessutan vore gjort godt arbeid med å rydde vekk lauvskogen av dei som den gongen var den kommunale skoggjengen, fortel Horvli og legg til at han dessutan vil skryte av entreprenøren og den personen som har sete i hogstmaskina.

– Det har vore gjort ein god jobb bak spakane for å hente ut mest mogleg av kvar stokk, seier skogbrukssjefen.

Furnes Fjærli trekker dessutan fram at skogen har vakse på høgbonitet jord og har no blitt til grovt tømmer. Dette har og hatt mykje å seie for kvaliteten.

Tyskland

Alt dette skurtømmeret blir no skipa med båt til Tysland og til eitt av dei største sagbruka i heile Europa. Ein dagsproduksjon ved dette sagbruket svarar til eit heilt båtlass frå Norge.

– Dette tømmeret er sett på som høgkvalitet også i Tyskland og kvalitetskrava i Tyskland er ikkje like strenge som i Norge. Dette fordi det mykje blir brukt til limtreverk og til husproduksjon av massivtre, fortel Andreas Furnes Fjærli som er på same tid er både glad og lei seg for at det gode tømmeret blir sendt til Tyskland. Glad fordi det ikkje er råd å få like god pris og stor nok avsetnad i Norge og lei seg fordi dette tømmeret aller helst skulle ha gitt arbeidsplassar og verdiskaping i heimlandet.

– Dette er eit stort paradoks når vi veit at staten har vore inne og dekt 60 prosent av investeringskostnadane undervegs og at kommunen i si tid dekte 20 prosent. Ei investering av det offentlege nettopp for å skape ein nasjonal ressurs og auke verdiskapinga frå skogen, seier Rune Horvli.

– Er det kontroversielt at store flater blir hogd på same tid?

– Stor flatehogst kan skape reaksjonar, men det har vi så langt ikkje fått her. Og konklusjonar her er at det har vore rett. Det er det einaste rett for å unngå framtidige store vindskadar. No skal vi i Allskog ta oss av nyplanting om eit par år. Det vil då knyte seg stor spaning til om vi greier å få opp den same kvaliteten ein gong til, seier Andreas Furnes Fjærli.

Tømmertransportør Jan Audun Mølmen i Mølmen transport har hatt nesten full jobb sidan juli med å køyre tømmer til Malo tømmerterminal på Sølsnes. Foto: Stein Siem