Etter faglig anbefaling fra Politidirektoratet (POD) har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet til 15. oktober 2015.

Det opplyser justisdepartementet.

– Vi informerte i oktober 2014 om en negativ utvikling i trusselbildet knyttet særlig til fremmedkrigere og ISIL-sympatisører. Situasjonen er uendret og vurderingen er derfor fortsatt gjeldende, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser i hvert av landets 27 politidistrikter i lys av trusselvurderingen. Det er ingen av politimestrene som har meldt inn alternative tiltak som kan erstatte midlertidig bevæpning i dagens situasjon.

– Politiet mener at det fortsatt er nødvendig med midlertidig bevæpning for å kunne ivareta befolkningens trygghet, og politifolks sikkerhet. Trusselbildet er uendret, og vi har så langt ikke funnet andre tiltak som kan erstatte bevæpning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.