Snus, rus og depresjon

Rauma: "Mange unge sliter og har et høgt forbruk av rus (og snus)".

Raumarevyen spøker med både rus og helse, men i det virkelige livet er ikke utfordringene noen spøk, skal vi tro rapporten om folkehelsetilstanden i Rauma 

Nyheter

Slik står det å lese i oversikten over helsetilstanden i befolkninga i Rauma. Punktet om snus og rus er ett av flere som er listet opp som en av hovedutfordringene i kommunen.

I dagens (tirsdag 26. november) kommunestyremøte kommer kommunestyret trolig vedta å ta oversikten til orientering, men at mål og tiltak skal følges opp igjennom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.

Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkninga. Dette er forankret i folkehelseloven og i forskriften til denne.

Oversikten skal danne grunnlag for folkehelsearbeidet i kommunen.

Hovedutfordringene listes opp slik:

  • Lav befolkningsvekst og lav andel med høgere utdanning
  • Frafall i videregående skole, som er høgere enn resten av fylket
  • Stort sjukefravær på grunn av nakke- og skulderplager
  • Høgere andel uføre og trygdete enn gjennomsnittet i fylket
  • Dårlig kvalitet i vannet fra private vannverk
  • Lite utbygde gang- og sykkelveger
  • Mange unge sliter psykisk og har et høgt forbruk av rus (og snus)
  • Vekst i antall personer med diabetes og psykiske symtomer i tillegg til muskel- og skjelettlidelser.

Saksutreder Lillian Bjerkeli Grøvdal påpeker at kommunen har fått et større behov for både forebyggende arbeid i helsetjenesten og folkehelsearbeidet, på tvers av sektorer. Det foreslås for kommunen å bake helse inn i alt vi gjør, og at denne tanken forankres i kommuneledelsen.

Deretter følger en lang rekke forslag til tiltak, som videreføring av turløyper og skianlegg, gode arbeidsmiljø, gang- og sykkelveger og etablere park- og grøntarealer i sentrumsområder, for å nevne noe.

Alt dette innstiller formannskapet altså på at man skal ta til orientering og at det videre arbeidet med framtidas Rauma vil ivareta dette.