Bygger Raumas skolevisjon

Mange deltok. Mandag gikk startskuddet for arbeidet med å utarbeide en tydelig visjon for Rauma-skolene.
Nyheter

– Hjertelig velkommen til en viktig dag i skolehistorien i Rauma, åpnet Yvonne Wold.

Hun er leder for arbeidsgruppa som mandag inviterte til oppstarten for en egen visjon for Rauma-skolene. Mellom 50 og 60 personer deltok på samlinga i Rauma Kulturhus. Ledere for barnehager og skolefritidsordninger, representanter fra PPT, grunnskolene, formannskapet, strategisk ledergruppe, Rauma kultur- og musikkskole, kommunalt foreldreutvalg, Nordveggen, representanter for elev- og ungdomsråd, Rauma voksenopplæring og representanter fra Rauma videregående skole deltok.– Omfattende

Bakgrunnen for visjonsarbeidet er tilstandsrapporten om Rauma-skolene som ble lagt fram i 2009. På grunnlag av rapporten vedtok kommunestyret i 2010, og formannskapet i 2011 at ei arbeidsgruppe skal utarbeide følgende tre punkt: «1) Strategisk dokument med tydelig visjon for «raumaskolen». 2) Rekrutteringsplan for å sikre tilstrekkelig kompetanse kommende år. 3) Systemendringer for å bedre utnyttelsen av spesialpedagogiske ressurser og tilpassa opplæring.»

Fagsjef for oppvekst, Kåre Straume, mener dette trolig er det mest omfattende vedtaket som er gjort i kommunen.Inkluderende

– Arbeidsgruppa har eksistert siden tidlig i 2011, og vi er ferdig det siste punktet på lista. Nå starter vi med visjonsarbeidet, sier han.

Han og arbeidsgruppa legger opp til et inkluderende visjonsarbeid, og nettopp derfor avsluttet de møtet på kulturhuset med gruppearbeid og idémyldring blant deltakerne.

– Vi har ikke satt noen dato for når visjonen skal være vedtatt, hvordan man skal jobbe med den, eller hvem som skal gjøre det. Innspill til rammene for arbeidet ønsker vi at dere skal komme med, sa Yvonne Wold til forsamlingen i kulturhuset.– Større ambisjoner

Målet med visjonsarbeidet er ifølge Straume blant annet å sørge for større helhet i opplæringsløpet fra barnehagene til videregående skole.

– Det er også et mål at visjonen kan gi større bevissthet rundt ulike faktorer som påvirker undervisningen. Kanskje vil en visjon også gi større ambisjoner om framtiden, og forhåpentligvis vil den enkelte oppleve barnehage og skole som mer meningsfylt, sier fagsjefen.

Han tror den viktigste jobben blir å forankre visjonen i det daglige arbeidet.

– Men først ønsker vi innspill til hva vi ønsker å framheve i skolen vår, hva vi skal legge vekt på, sier Straume.