Dømt til fengsel etter dødsulykke med hjullaster

Romsdal tingrett mener føreren av hjullasteren kan bebreides for ulykken der en 86 år gammel kvinne døde.

Ulykken skjedde ved Vangstun 18. januar 2019.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Raumamannen i slutten av 20-åra er derfor dømt til fengsel i 30 dager etter ulykken 18. januar 2019.

Romsdal tingrett skriver i sin domsslutning at «Retten mener at det ikke er tvil om at tiltalte i forbindelse med ryggingen handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden på området og at han dermed kan bebreides for at han handlet som han gjorde».

Retten legger til grunn at årsaken til ulykken er at den tiltalte mannen ikke så kvinnen «fordi hun befant seg i kjøretøyets blindsoner på det tidspunktet tiltalte sjekket området rundt kjøretøyet.» Og den mener mannen burde innsett muligheten av at det å rygge uten å forvisse seg om at ikke var noen i blindsonen kunne føre til en dødsulykke:

«Det er klart at aktsomhetsnormen ved rygging er streng. Det følger av trafikkreglenes § 11 at den som rygger eller vender, har vikeplikt for annen trafikant. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade», skriver tingretten i dommen.

Romsdal tingrett mener mannen ikke burde rygget uten å ha fått bistand av en hjelpemann eller på annen måte forvisset seg om at ryggingen ikke var forbundet med fare. Og tingretten nevner blant annet at føreren kunne gått ut av hjullasteren og sjekket området først, satt opp bukker ved innkjøringen og satt opp innkjøring forbudt-skilt og fjernet noen mapper som lå i sideruta og som begrenset sikt i blindsonen.


Påstand om 45 dagers fengsel for sjåføren som rygget på 85-åringen 

Mener to plastpermer ødela for føreren 

To plastpermer som var stablet oppå hverandre i vinduet på hjullasteren som ryddet snø, laget større blindsoner for sjåføren. Påtalemyndigheten mener brøytesjåføren må dømmes til 45 dager i fengsel. 


Retten mener at det er flere omstendigheter som fører til at aktsomhetsplikten til en fører skjerpes, og nevner at det dreier seg om rygging med et stort og tungt kjøretøy, at kjøringen fant sted om ettermiddagen og på en parkeringsplass som er åpen for alminnelig ferdsel og at ryggingen skjedde like ved innkjørselen fra FV64 og dermed på et sted hvor fotgjengere som skulle over parkeringsplassen måtte gå.

Retten ser ikke bort fra at kvinnen som omkom feilvurderte situasjonen og at hun oppfattet det slik at hjullasterføreren skulle kjøre videre framover, eller at hun ville klare å passere stedet før han rygget. Men selv om hun tok et trasévalg som ikke var det sikreste, var det ikke noe ekstraordinært eller upåregnelig ved hennes atferd eller handlemåte, mener tingretten. «Særlig barn og eldre kan feilbedømme trafikkbildet. Eldre fotgjengere kan også ha redusert hastighet, syn, hørsel og reaksjonsevne og er dermed en særlig utsatt gruppe fotgjengere. Det innebærer at det påhviler en fører av motorvogn å være ekstra aktpågivende i forhold til denne gruppen», framgår det av dommen.


Sjåføren: – Jeg oppdaget henne ikke

– Jeg så ingen på sida eller bak hjullasteren. Dama må ha vært i blindsonen, forklarte maskinføreren i tingretten. Kvinna på 85 år døde etter å ha blitt overkjørt av begge hjulene på hjullasteren.


Aktor la i retten ned påstand om 45 dager fengsel for mannen og at han fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på to år.

Tingretten mener det ikke er grunnlag for å frata ham førerkortet. Den påpeker at mannen har hatt førerkort etter ulykken, med unntak av noen timer samme kveld som ulykken skjedde. Etter det har han ut fra det retten kjenner til kjørt uten uhell og uten overtredelse av vegtrafikkloven. «Slik situasjonen er i dag, kan ikke hensynet til trafikksikkerheten begrunne å ta tiltalte ute av trafikken for en periode», skriver retten.