Merforbruk på sju måneder: 30,6 millioner kroner

Rauma kommune har et merforbruk ved utgangen av juli i år på 30,6 millioner kroner.

Strever mest: Helse og omsorg er sektoren med størst økonomiske utfordringer.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Kommunedirektør Toril Hovdenak anslår at merforbruket for Rauma kommune ved utgangen av året blir på mellom 30 og 33 millioner kroner.

Verst er det i helse og omsorg, som på årsbasis må ta ned drifta med 45 millioner kroner ut fra dagens nivå.

«Har veldig stor tru på at vi skal klare denne omstillinga»

Kommunedirektør Toril Hovdenak har tru på at Rauma kommune skal klare å få drifta i balanse.


«Det er grunn til å tro at vi vil stå overfor et stort merforbruk i 2020, til tross for arbeid med å identifisere nye tiltak i inneværende år i tillegg til de som allerede var planlagt», skriver kommunedirektøren i saksframlegget til formannskapet i sak «Økonomirapportering juli 2020».

Covid 19 og kraftpriser

Hun forklarer overordnet hvorfor kommunen er i en så alvorlig situasjon:

«Covid 19-situasjonen og historisk lave kraftpriser gjør 2020 til et spesielt år. Rauma kommune har ingen økonomisk buffer, og et kostnadsnivå over budsjett er hittil videreført fra 2019», skriver hun.

Formannskapet skal ha møte onsdag 16. september.

Forsinket med kostnadskutt

Driftsnivået i helse og omsorg er ikke tatt ned, slik det var forutsatt. Det har noen klare årsaker, ifølge kommunedirektøren: «Grunnet Covid 19, periode uten Helse og omsorgssjef, og tidkrevende omstillingsprosesser er kostnadskutt forsinket i helse og omsorg.»

Kommunedirektøren mener helse og omsorg må ta hovedvekten av budsjettkuttet, og varsler en omfattende innsparing: «Behovet for å nedskalere helse og omsorg fra dagens nivå er anslagsvis 45 millioner kroner», skriver hun.

Utfordringer ved at Vågstranda og Hjelvika går til Vestnes fra nyttår rammer kommunen hardt, og helsetjenester og omsorgstjenester spesielt. Kun 13 av 25 millioner i inntektsbortfall er identifisert som direkte kostnadsbortfall. «Resten må tas som kutt i fellestilbud, særlig gjelder dette Helsetjenester og omsorgstjenester», skriver kommunedirektøren.

Mer- og mindreforbruk

Her er sektorenes mer- og mindreforbruk pr. juli, og anslag pr. utgangen av 2020: (Merk: Negative tall i tabellen betyr mindreforbruk)


Pr. juli 2020

Anslag 2020

Barnehage

6 134 000

4 300 000

Skole

-2 815 000

-1 000 000

Helse og velferd

5 383 000

5 000 000*

Utbygging

-2 647 000

0

Helse og omsorg

9 523 000

15 000 000

Kultur

247 000

0

Kirken

194 000

0

Politisk styring og kontrollorgan

654 000

800 000

Sentraladministrasjon

1 796 000

0

Finansområdet

12 146 000

6 000 000

Sum

30 615 000

30 100 000

*=Merforbruket er anslått å bli mellom 5 og 8 mill.

Stram kostnadsdisiplin

For å få den kommunale drifta på rett kjøl, må det iverksettes stram kostnadsdisiplin: Rauma kommune kan ikke på noen områder ligge over normert kostnadsnivå «målt etter inntektssystemets behovsberegninger». Det betyr at sektorene ikke under noen omstendigheter kan bruke mer penger enn sammenliknbare kommuner.

Hun skriver at helse og omsorg «ligger på et driftsnivå på 37 millioner kroner over et normert nivå, og 31 millioner over et normert og inntektsjustert nivå.»

Kommunedirektøren skriver at det er et håp om at noe av kommunens merforbruk kan hentes inn gjennom økte skatteinntekter. «Det er svært stor usikkerhet knyttet til den videre skatteinngang, men det vil uansett ikke kunne dekke dette», påpeker hun.