Vegvesenet tilråder alternativ 4..  Foto: Statens vegvesen

Dette er forslagene

Statens vegvesen har vurdert ulike forslag til vegløsning forbi Veblungsnes. Og de tilrår alternativ 4.

– Vent med ny veg til det er penger nok til tunnel

Beboere i Tuen på Veblungsnes vil ikke ha ny veg i dagen.


Her er hva de har vurdert:

Alternativ 1 - Miljøtunnel 110 m

Alternativ 1 Veblungsnes.  Foto: Statens vegvesen

Alternativ 1 samsvarer med vedtatt kommunedelplan fra 2006. Østre tunnelåpning ligger fem meter under dagens bakkenivå om lag ved hjørnet av kirkegårdsmuren. Tilkomst til Onsumgata i Setneskrysset og videre over tunnellokket. Statens vegvesen foreslår å stenge kyss i Djupdalen. Svært vanskelig alternativ i forhold til kvikkleire, spunting, grunnvannssenking, setningsskader, samt trafikkavvikling og omkjøringsveg i anleggsperioden.

Kostnad: Ca. 390 mill. kroner. Kostnaden er nesten det doble av rammen i HP 2018-2023.

Grunnerverv: Risiko for skader på hus og eiendom i anleggsperioden medfører at det anbefales innløsing av de tidligere omtalte eiendommene i Nukengata.

Alternativ 2 - Miljøtunnel 270 m

Alternativ 2 Veblungsnes. 

Undergang vest for T-kryss ved kirka. Alternativ 2 samsvarer med alternativ 1, men betongtunnelen er forlenga til 270 m for å gi betre støyforhold i Tuen uten at kostnadene øker i vesentlig grad. Ellers er problemstillingene med kvikkleire mv. de samme.

Kostnad: Ca. 410 mill. kroner.

Grunnerverv: Samme som for kort miljøtunnel.

Alternativ 3A - Veg i dagen

Alternativ 3A Veblungsnes. 

Undergang vest for T-kryss ved kirka. Alternativ 3A med veg i dagen er «nytt» alternativ i nåværende reguleringsprosess. Alternativet samsvarer med tidligere alternativ med veg i dagen før kommunedelplanprosessen i 2006. Undergang for gang- og sykkeltrafikk vest for krysset for Onsumgata. Undergangsproblematisk med tanke på kvikkeiresona. Om lag halve kostnaden av betongtunnelalternativa.

Kostnad: Ca. 200 mill. kroner. Innenfor rammen i HP 2018-2023

Grunnerverv: Uansett kryssløsning vil husene i Nukengata bli liggende så nær veglinjen at det i ettertid er fare for at det oppstår en «forslumming», med påfølgende verdisenking. Innløsing anbefales for å ivareta huseiernes interesser på sikt.

Alternativ 3B - Veg i dagen

Alternativ 3B Veblungsnes. 

Undergang øst for T-kryss ved kirka. Alternativ 3B tilsvarer 3A, men undergang flytta øst for krysset til Veblungsnes/Onsumgata. Mindre i konflikt med kvikkleiresona.

Kostnad: Samme som for alternativ 3A.

Grunnerverv: Samme som for alternativ 3A.

Alternativ 4 Kjørbar undergang v/Setnesgrova

Alternativ 4 Veblungsnes. 

Nytt alternativ april 2020 med veg i dagen som noenlunde tilsvarer alternativ 1, 2 og 3A/B i trasevalg. Kryss med Setnesvegen og undergang for Onsumgata i området ved Setnesgrova der det er mer sandige masser å bygge i.

Kostnad: Det er ikke regnet kostnader på dette alternativet med kostnadsgruppe. Det er samme antall konstruksjoner som for alt. 3 og 4, og kostnadene blir vurdert til samme størrelsesorden – kr. 210-250 mill.

Grunnerverv: Prosjektet må gjøre en vurdering av innløsing av boligeiendommer også for de eiendommene der eventuell fremtidig verdi vil bli særlig redusert som følge av nærføring til ny E136, samtidig med at disse eiendommene vil gi utfordringer i byggetiden, samt støyutfordringer i ettertid. Dette gjelder eiendommene i Nukengata 2, 4, 6, 8, 10 og muligens også 12. Ved innløsing av disse eiendommene kan eventuelt vegen justeres noe mot sør som gjør avstanden til kirka større. Muligens gjelder dette også for Tuenvegen 1. For eiendommene Svingen 3 og 5 ser forholdene noe enklere ut.

Alternativ 5 – Utbedring eksiterende vegtrasé rundt Veblungen

Alternativ 5 Veblungsnes. 

Nytt alternativ april 2020 som følger eksisterende E136 langs Onsumgata fra Djupdalen til Setnesjordet. Mellom Veblungen og Grytten kirke er E136 utforma som gate med bredde 7,0 m og kantstein på begge sider. Tilrettelagt for modulvogntog.

Kostnad: Det er ikke regnet kostnader på dette alternativet med kostnadsgruppe. Det er ikke konstruksjoner som alt. 3 og 4. Lengre strekning og mer trafikkavvikling medfører om lag samme kostnad som for alt. 3 og 4.

Grunnerverv: Ingen innløsing av boligeiendommer dersom støytiltakene kan gjennomføres på tilfredsstillende måte.

Alternativ 6 - Bergtunnel lavt linjepålegg (Alt. 2A)

Alternativ 6 Veblungsnes. 

Omtalt som alternativ 2A eller også som «Øvre linje med lavt linjepålegg» i prosessen med kommunedelplan i 2006. Forkasta alternativ blant annet pga. høge kostnader og nedbygging av dyrka mark.

Kostnad: Det er ikke regnet kostnader på dette alternativet med kostnadsgruppe. Det er ca. 500 m fjelltunnel, samt tre betongkonstruksjoner (GS-veg, Setnesvegen og Tuenvegen). Erfaringsmessig vet vi at 500 m. fjelltunnel gir høg kostnad.

Grunnerverv: Alternativet har særlig ulemper til dyrkamark i god hevd. Minimalt behov for innløsning av boligeiendommer.

Alternativ 7 – Bergtunnel - høgt linjepålegg (Alt. 2B)

Alternativ 7 Veblungsnes. 

Omtalt som alternativ 2B eller også som «Øvre linje med høgt linjepålegg» i prosessen med kommunedelplan i 2006. Forkasta alternativ blant annet pga. høge kostnader og nedbygging av dyrka mark.

Kostnad: Det er ikke regnet kostnader på dette alternativet med kostnadsgruppe. Det er ca. 500 m fjelltunnel, samt 2 betongkonstruksjoner (GS-veg og Setnesvegen). Erfaringsmessig vet vi at 500 m fjelltunnel gir høg kostnad.

Grunnerverv: Samme som alternativ 6.