Vil slutte å drifte gatelys langs private veger: - Ikke en kommunal oppgave

Om lag halvparten av all vegbelysningen kommunen betaler for i dag, er langs private veger, fylkesveger og riksveger.

Rauma kommune drifter i dag ca. 2300 gatelyspunkter.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

I onsdagens formannskapsmøte skal politikerne behandle ei sak om gatebelysning.

Rauma kommune drifter i dag ca. 2300 gatelyspunkter fordelt på kommunale- og private veger samt fylkes- og riksveger, men kommunestyret vedtok i høst en reduksjon av driftsbudsjettet for gatelys med 330.000 kroner for 2020, og ytterligere 400.000 kroner for 2021.

- I forhold til sammenlignbare kommuner i folketall og kommunebudsjett har Rauma kommune en svært stor mengde kommunal veg og en enda større andel kommunale gatelys. Kartlegging viser at om lag halvparten av all belysning som i dag driftes og vedlikeholdes av kommunen er belysning langs private-, fylkes- og riksveger, samt enkeltpunkter og korte lysstrekninger langs kommune og fylkesveger, forklarer rådmann Toril Hovdenak i saksutredningen.

Lar private overta

Dette vil hun nå rydde opp i.

Hun foreslår for politikerne at kommune avvikler drift og vedlikehold av gatelys langs privat veg allerede i vår, og at brukere av vegen tilskrives og gis anledning til vederlagsfritt å overta gatelysene.

- Rådmannen anser ikke drift av gatelys langs private veger til å være en kommunal oppgave, skriver hun.

Hun peker også på likhetsprinsippet:

- Gatelysanlegg langs flere av de private vegene driftes og vedlikeholdes i dag av Rauma kommune, mens andre anlegg driftes av private veglag/vegeiere. Mange private veger er også uten gatelys. I dag er det ingen omforent beslutning/vedtak om hvilke private veier som skal ha gatelys, ei heller hvorfor gatelys langs privat vei skal driftes av kommunen, skriver hun.

Hun forteller også at fremtidig drift av hele dagens gatelysnett vil gi vesentlige kostnadsøkninger, sammenlignet med dagens driftsnivå.

- Det knyttes også store fremtidige investeringskostnader til gatelys som ikke er tilknyttet kommunal veg. I særdeleshet gjelder dette gatelys langs private veier, der anleggene jevnt over er i dårlig forfatning, skriver hun.

Fylkesveg og riksveg

I tillegg mener hun at Rauma kommune ikke skal eie eller drifte gatelys langs fylkesveier eller langs E136. Hun foreslår at Rauma kommune starter prosess med overføring av gatelys til vei-eier.

- Rådmannen vil starte prosess med fylkeskommunal overtakelse av gatelysnettet langs fylkeskommunal veg, med utgangspunkt i sentrale veimyndigheters anbefaling om at det er veieier som bør eie veilysene .Statens vegvesen har en overordnet føring om å eie all riksvegbelysning selv. Rådmannen finner det urimelig at RK skal drifte veibelysning langs hovedferdselsåren E136 og har gitt tydelig signal om at SVV må overta all veibelysningen langs denne veien innen 01. september, skriver hun.

Helt nødvendig

Rådmannen mener at opprydding er helt nødvendig.

- I en tid der Rauma kommune gjør t.d. drastiske kutt for å tilpasse driften til økonomiske realiteter, så finner rådmannen det både riktig og helt nødvendig å begrense kommunal drift og eierskap av gatelys til i størst mulig grad å gjelde langs kommunal veg, mener hun. .