Politi-gruppe går gjennom NAV-sakene

Møre og Romsdal politidistrikt har satt ned ei gruppe som skal gjennomgå alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området, i perioden fra 1. juni 2012.

Politiet skal gå igjennom alle anmeldelser fra NAV.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Det opplyser politimesteren i ei pressemelding. De skriver at i i oversendelse fra Riksadvokaten, er det så langt identifisert tre saker fra Møre og Romsdal politidistrikt som er knyttet til arbeidsavklaringspenger og opphold i EU-EØS-området.

I en av disse sakene er det avsagt dom på ubetinget fengselsstraff og dommen er fullbyrdet.

- Politiet har vært i kontakt med domfelte og han er orientert om at vi følger opp saken, sier påtaleleder Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt.

I de to øvrige sakene er det tatt ut tiltale.

- En av sakene var allerede stilt i bero da vi mottok brev fra NAV 23.09.2019 og etterlysning som forelå ble umiddelbart avsluttet. Saken er oversendt Statsadvokaten med forslag om henleggelse. Den siste saken var også stilt i bero på det tidspunktet vi mottok brev fra NAV, saken er nå henlagt og etterlysning er avsluttet, skriver politiet i pressemeldingen.

Det arbeidet som nå er satt i gang i politidistriktet er i tråd med ordre fra Riksadvokaten.

- Vi skal i løpet av den nærmeste måneden gjennomgå alle saker som er aktuelle, for å avdekke om det kan finnes andre saker som ikke er omhandlet i oversendelsen. Vi vil fortløpende ta kontakt med eventuelt berørte. Møre og Romsdal politidistrikt prioriterer dette arbeidet høyt, og arbeider med å få en oversikt over omfanget så snart som mulig, avslutter Drønnen.