Debatt

Vil ha økt fokus på godstog i Norge - og på Raumabana spesielt

– Rauma kommune må fortsette arbeidet for å utvikle og styrke godstransporten på bane generelt og gjenoppta godstransporten på Raumabana spesielt.

Arne Steffen Lillehagen (V) vil ha mer fokus på godstogproblematikken i Norge, ikke bare på Raumabanen.   Foto: Evy Kavli

Vignettbilde 

Nyheter

Siden 2007 har godstogtrafikken på Raumabana vært under press, da Rauma kommune for første gang ble varslet av den gang CargoNet AS at de vurderte å avvikle sine godsoperasjoner her. Høsten 2012 avviklet selskapet sin drift. Noen måneder senere tok det privateide selskapet CargoLink AS over kjøringen etter å ha kjørt noen godstog en stund.

Selskapet startet opp tidlig i 2013 og kjørte til februar 2016 hvor de avviklet all godstogkjøring i Norge. Det svenske statsselskapet Green Cargo AB tok hovedsakelig over de fleste godsoperasjoner i Norge etter CargoLink. I første del av oktober 2018, blir det meddelt at også GreenCargo vil avvikle sin godstogkjøring på Raumabana fra 06. 12. 2018, i tillegg til at de vurderer sin øvrige drift på andre banestrekninger.


Og der gikk det siste toget!

Torsdag kveld, presis klokka 22.30, gikk det aller siste godstoget fra Øran.


Samtidig blir det kunngjort at CargoNet AS vil redusere antall godstog de kjører i Norge med 20-30 prosent. Hovedbegrunnelsen er kritisk svak lønnsomhet over mange år.

Representanter fra Rauma kommune har i alle disse år hatt møter med departement, politikere fra fylket og i transportkomiteen og operatørene i et forsøk på å bedre rammevilkårene for togoperatørene. Den økte konkurransen med betydelig innslag av utenlandske vogntog har ikke lettet situasjonen.


Administrerende direktør i Green Cargo blir med siste godstoget fra Åndalsnes:

– Lønnsomhet krever lengre tog

Bengt Fors, administrerende direktør i Green Cargo, påpeker at godsoperatører trenger bedre forutsetninger, på alle baner, for å kunne kjøre lønnsomt.


Jernbane-paradoks

Det paradoksale i saken er at aldri har det vært bevilget mer til jernbaneformål og bare siden 2013 har disse økt med 70 prosent. I NTP er det avsatt over 18 millialder i en godspakke for å styrke gods på bane. Det er framlagt utallige rapporter, meldinger, perspektivanalyser og godsanalyser som understøttelse til NTP, som oppstiller måltall for potensielt volum som kan transporteres på jernbane fra fagetatene Bane Nor SF, Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet som på oppdrag av Storting og Regjering som står bak disse analyser.

I vedtatte godsstrategi fra Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet pkt. 5.2.1 EUs mål om godsoverføring til sjø og bane heter det at målet er at minimum 30 prosent av transportarbeidet på veg, på strekninger over 300 km, skal flyttes over på sjø eller bane innen 2030 og at dette målet skal være 50 prosent innen 2050.

Også i folkemeninga er det nå blitt et stort ønske og en forståelse for at mere av godstrafikken over lange avstander overføres fra veg der dette er hensiktsmessig av hensyn til miljø, trafikksikkerhet og klimamål.


- Kollaps i godstransport kan gi 1.000 flere vogntog

NSB-sjef Geir Isaksen, LO, Posten, Spekter og en rekke jernbaneforeninger har sendt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) brev der de advarer mot det som nå er i ferd med å skje.


Ekstra ansvar for Rauma kommune

Med bakgrunn i vår vedtatte samfunnsplan og vårt arbeid med næringsutvikling, påhviler det Rauma kommune et særlig ansvar for å arbeide videre med denne sak og derved bidra til å holde trykket oppe.

Det faktum at vår kommune er vertskapskommune for den store transportkorridoren ut og inn av fylket til de store markeder ved vegene E136 og Fv64, samt Raumabana, sammenfaller dette naturlig om å være et trafikknutepunkt i fylket.

Det er gledelig at det denne gang også har vært noe engasjement i saka som bl.a fra NHO Møre og Romsdal og nå sist fra regionrådene i fylket og andre.


Alvorlig for godstransporten i Romsdalen

"Myndighetene må snarest finne en løsning som gjør at godstransporten på Raumabanen styrkes, ikke svekkes"Ber fylkesutvalget vedta godstoguttalelse

Fylkesutvalget skal i kommende møte behandle en uttalelse om godstog på Raumabanen.

 

Utfordringsbildet

Utfordringsbildet nå er å få etablert ulike støtte- og incentivordninger på midlertidig og mellomlang sikt slik at ikke godstognæringa automatisk reduseres og avvikles. De store investeringer i infrastruktur og tiltak vil ta flere år før de vil bli til nytte, og da må strakstiltak settes i verk omgående.

Fra politisk hold er vi gjort kjent med at det er nedsatt et utvalg som skal vurdere midlertidige tiltak og at det her dreier seg om bevilgninger og ordninger som kan godkjennes innenfor EØS-avtalen. Fredag 11. januar var det kontakt med nestleder i Stortingets transportkomiteens nestleder, Jon Gunnes (V), som kunne meddele at saken er brakt inn i regjeringsforhandlingene og at det dreier seg om enighet, bevilgning og EØS’ regelverk.

Det anmodes om at denne sak kommer opp til behandling i formannskapsmøtet 30. januar, og at strategi og vegvalg drøftes i det videre arbeid. Det vil være viktig at saken forankres i kommunen og at kommunen sammen med andre aktører i regionen og ellers tar ansvar for den videre oppfølging. Ordføreren gis fullmakt til å lede og organisere dette arbeid.


Debattinnlegg:

Hva nå med gods på jernbane?

Godstransport på jernbane – klima- og miljømål i utakt med statiske rammevilkår! Hva nå?Forslag til vedtak:

1) Rauma kommune vil arbeide for at rammevilkårene for godstognæringa styrkes og forbedres generelt og at det igjen tilbys godstogkjøring på Raumabana.

2) Rauma kommune vil søke støtte og samarbeid med andre nærings- og interessepartnere nasjonalt og lokalt.

3) Rauma kommune vil evt. i samarbeid med andre fortsette dialogen med fag – og samferdselsmyndighetene.

4) Ordføreren bes lede, organisere og tilknytte seg de parter og miljøer som vil være nødvendig.


Arne Steffen Lillehagen
Lokalpolitiker for Venstre og nestleder i Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen