Rauma inviteres med i samarbeidsforum for turistvegene

Rauma er invitert med i et samarbeidsforum der man vil se på utfordringene på vegstrekningen Fv. 63 fra Geiranger til Trollstigen.

Trafikken på den smale vegen over Trollstigen øker år for år, og behovet for bedre infrastruktur øker. 

Nyheter

Fylkesrådmannen har over tid hatt flere møter og diskusjoner med kommunene Stranda og Norddal om utfordringene knyttet til sommertrafikken i Geiranger. Det er de samme utfordringer som også Trollstigen og området rundt, står overfor. Derfor ble det på et møte 4. juni i år, mellom kommunene Norddal og Stranda, fylkesrådmannen og Statens vegvesen, enighet om å se hele fv. 63 under ett og danne et samarbeidsforum der også Rauma er invitert med. Også næringslivet, reiselivet og Nasjonale turistveger vil bli invitert med på å løse utfordringene.

Samarbeidsforum skal ikke bare arbeide for å sikre god transport i området, men også utvikle reise- og næringslivet langs fv. 63; fra Langvatn på Geirangerfjellet til Sogge Bru i Rauma. Forumet skal også utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak for å sikre god vekst i området. Ordførere og personer i ledende stillinger skal være representanter på utvalgsmøtene. Forumet vil også planlegge og arrangere et seminar med bred deltakelse av alle involverte aktører, fra både næringsliv og reiselivet, samt fylkeskommunen. Seminaret vil bli finansiert av de deltakende kommuner, samt fylkesrådmannen.