Sju unge lovbrytere i Nordmøre og Romsdal har fått ungdomsstraff

Konfliktrådet: – Økning i sedelighetsaker, mens det er færre saker som omhandler kriminalitet av barn under 15 år.

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har mottatt 111 saker i første halvår av 2018 – fordelt på 50 straffesaker og 61 sivile saker. Halvårstall for 2018 viser en nedgang på 21saker fra samme tid året før.  Foto: Scanpix

Nyheter

Det er 7 unge lovbrytere mellom 15 og 18 år som er idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i Nordmøre og Romsdal hittil i år.

Nedgang fra i fjor

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har mottatt 111 saker i første halvår av 2018 – fordelt på 50 straffesaker og 61 sivile saker. Halvårstall for 2018 viser en nedgang på 21saker fra samme tid året før.

Siden juli 2014 kan ungdom mellom15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Reaksjonene innebærer tett oppfølging av den enkelte ungdom – der det blant annet utarbeides en individuell plan som ungdommen må innfri. Siden straffereaksjonene ble satt i verk har 4 ungdommer fått ungdomsstraff i Nordmøre og Romsdal, mens 24 har fått ungdomsoppfølging. Vold, sedelighet, tyveri, kjøring uten førerkort og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene

Store ulikheter

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har 11 meklere fordelt på kommunene Kristiansund, Molde, Surnadal, Sunndal, Rauma og Averøy. Våre resterende 12 kommuner blir betjent av meklerne. Administrasjonen ligger i Kristiansund med tre ansatte, leder, ungdomskoordinator og rådgiver.

Det er store ulikheter mellom antall saker som overføres fra politi/påtale til de 22 konfliktrådene. Det kan bety at rettighetsperspektivet om at likt lovbrudd skal ha lik reaksjon landet over, ikke blir oppfylt. Politiet og konfliktrådet har sammen startet et arbeid for å få til en likere praksis ved oversendelse av saker.

Økning på landsbasis

På landsplan har 29 ungdommer fått ungdomsstraff så langt i år. Det er en markert økning fra samme tidspunkt i fjor da 14 fikk ungdomsstraff i løpet av første halvår. 210 har fått ungdomsoppfølging i år, mot 185 i juni i fjor.   

I alt har de 22 konfliktrådene mottatt 4100 saker så langt i år. 

Halvårstallene viser en markert økning i antall krenkelser som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker hittil i år. Det har også vært en økning i saker som omhandler narkotika og nærmiljøkonflikter/nabokonflikter og annen vinningskriminalitet, mens det er færre saker som omhandler naskeri, skadeverk og trusler. Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker 1/4 del av alle sakene.