Bekrefter at penger til flerårig drift av HV11 er på plass

Forsvarsministeren sier at HV11 på Setnesmoen er med "i de økonomiske flerårige planrammene for Forsvaret".

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) treffer soldater på øvningsfeltet ved Rena militærleir.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

"Jeg kan bekrefte, som jeg har gjort tidligere, at Heimevernets bevilgning til videre drift av HV-11 ved Setnesmoen er ivaretatt i saldert budsjett for 2017 og 2018 og i de økonomiske flerårige planrammene for Forsvaret", skriver forsvarsministeren.

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H) leverte i forrige uke et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): "Kan statsråden bekrefte at regjeringen bevilget ekstra penger for å videreføre Setnesmoen som del av forliket om langtidsplanen, slik Stortinget hadde forutsatt, og vil statsråden følge opp at HV-11 består som i dag på Setnesmoen?"


Distriktssjefen om nedleggelsen: – Bittert

Distriktssjef for HV-11, John Arvid Svindland er tydelig på at nedleggelsen av Sjøheimevernet får konsekvenser.

Bakgrunnen var at Aps Anniken Huitfeldt etterlyste svar fra forsvarsministeren om finansiering av HV11. "Fra Stortingets talerstol varslet representanten at hun ville følge opp forsvarsministerens svar om finansiering i et nytt skriftlig spørsmål, fordi hun hevdet at statsrådens svar ikke var utfyllende nok. Dette har hittil ikke blitt gjort", skriver Soleim i sin begrunnelse for spørsmålet.

I dag har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen levert et skriftlig svar: "Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. februar 2018 med spørsmål fra stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim om statsråden kan bekrefte at regjeringen bevilget ekstra penger for å videreføre Setnesmoen som del av forliket om langtidsplanen, slik Stortinget hadde forutsatt, og om statsråden vil følge opp at HV-11 består som i dag på Setnesmoen.

Jeg kan bekrefte, som jeg har gjort tidligere, at Heimevernets bevilgning til videre drift av HV-11 ved Setnesmoen er ivaretatt i saldert budsjett for 2017 og 2018 og i de økonomiske flerårige planrammene for Forsvaret.

Stortinget vedtok høsten 2016, i forbindelse med behandlingen av Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016) «Langtidsplanen for forsvarssektoren», at Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 ved Setnesmoen i Møre og Romsdal opprettholdes inntil landmaktstudien foretar en helhetlig vurdering av distriktstrukturen i Heimevernet. I saldert budsjett for 2017 ble bevilgningen på kapittel 1734 Heimevernet økt med 15 mill. kroner for videreført drift av HV-11 ved Setnesmoen.

- Vil videreføre HV11

- Viktig å skape ro rundt HV11 nå, sier statssekretæren.

Høsten 2017 foreslo regjeringen i Prop. 2 S (2017–2018) «Landmaktproposisjonen» å videreføre elleve distriktstaber i Heimevernet. Stortingets flertall sluttet seg til dette gjennom behandlingen av romertallsvedtak X i Innst. 50 S (2017–2018) til Prop. 2 S (2017–2018). Under behandlingen av Innst. 7 S (2017–2018) til Prop. 1 S (2017–2018) ble bevilgningen til kapittel 1734 Heimevernet økt med ytterligere 27 mill. kroner for videreført drift. Fra 2018 er Heimevernet dermed tilført 42 mill. kroner til videre drift av HV-11 ved Setnesmoen."