Forslag til statsbudsjettet ble lagt fram klokka 10.00.

Viderefører vegprosjekter og satser på innovasjon

Forventer penger til resten av Romsdalen og Veblungsnes i 2019.

  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Finansminister Siv Jensen (Frp) la fram sitt forslag til statsbudsjettet klokka 10.00.

Her kan du se de viktigste forslagene for Møre og Romsdal.

Veg


Høyre-topper besøkte Veblungsnes:

– Lover å jobbe for den nye vegen

– For en gangs skyld er det ikke folk som ber om milliarder, så det øker sjansen betydelig, sa Nikolai Astrup (H) da han møtte innbyggere på Veblungsnes.

Når det gjelder vegprosjet vil Regjeringen fullføre prosjektet på Dølsteinsfonna og Fantebrauta, et vegprosjekt som skal være ferdig i mai neste år.

I tillegg ligger det penger inne for videreføre bygging av den nye kontrollstasjonen på Horgheim og utbedringen av Innfjordstunnelen og Måndalstunnelen.

Vi merker oss at vegen på Veblungsnes ikke er nevnt her. Vegen er nevnt i Nasjonalt transportplan, og samferdelsministeren ba i august om å prøve å finne midlene innenfor de andre prosjektene på E136.

- Det er helt som forventet. Disse midlene kan tidligst komme i 2019 sammen med resten av Romsdalen. Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen må bruke 2018 til å klargjøre prosjektene. Vi har store forventninger til at statsbudsjettet 2019 vil inneholde midler til resten av Romsdalen og Veblungsnes slik NTP legger opp til, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Jernbane

Når det gjelder jernbanen sier forslaget til statsbudsjettet at Regjeringen vil bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. Det er ikke klart hvor mye av dette som vil gå til tiltak på til Raumabanen:

"Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Møre og Romsdal med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov."

Forsvaret

For Møre og Romsdal trekkes Sjøforsvaret fram:

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sjøforsvaret med om lag 84,8 millioner kroner i 2018. Økningen vil blant annet benyttes til økt vedlikehold. Dette vil legge til rette for et høyt aktivitetsnivå i Sjøforsvaret, øke tilgjengeligheten på fartøyene og dermed bidra til økt operativ evne. I tillegg vil det økte vedlikeholdsnivået ha en positiv effekt på den lokale sysselsettingen og lokal maritim industri.

Næring/innovasjon


– Satser enda større i år

Innovasjonsfestivalen skal i år fokusere på den digitale utviklingen.

Utvikling og innovasjon står sterkt i Rauma. Blant annet vil regjeringen bevilge 3,5 millioner kroner til å stimulere til næringsutvikling i landbruket i Møre og Romsdal.
  • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
  • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Møre og Romsdal fylke.

Skred

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Tiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2018, herunder Gjerdeelva i Hareid og skredsikring i Ørsta. Veslemannen eller andre tiltak i Rauma er foreløpig ikke nevnt.

NVE vil fortsette utredningen om hvorvidt drenering av Åknesrenna i Møre og Romsdal kan være et egnet tiltak.