Det har i de siste dagene vært en del oppmerksomhet rundt at Vågstranda ikke blir egen valgkrets under folkeavstemminga den 25.04. SP har gått hardt ut og kritisert undertegnede. Også avisa har kastet seg på (jf. leder torsdag).

Først må vi spole tilbake til april 2013. Da vedtok valgstyret at antall stemmekretser i Rauma skulle reduseres. Det skulle være stortingsvalg på høsten, og valgstyret vedtok at det skulle være 4 stemmekretser.

Også den gangen ble det sterke reaksjoner fra Vågstranda. Da var det ikke bompenger som var problemet, men avstanden til Måndalen. Det var også den gangen flere som ringte meg og krevde at kommunen skulle sette opp buss. Det er vel egentlig slik at alle som ikke går eller sykler til stemmelokalet, har utgifter for å stemme i større eller mindre grad.

Så til dagens situasjon. Kommunestyret har delegert til valgstyret å ta avgjørelser rundt stemmekretser, lokaler, forhåndsstemming etc. Det vil si alt det praktiske rundt et valg. Valgstyret bestemte tidlig at vi skulle forholde oss til reglene som gjelder ved vanlig valg også ved dette valget.

I valgstyret den 18. februar, foreslo Sp å gjeninnføre Vågstranda som egen valgkrets. Som kjent falt forslaget. Når kommunestyret har delegert en sak til et annet organ, kan mindretallet kreve at saken skal opp i kommunestyret, sjøl om man «taper» saka. Da må to eller flere framsette et slikt krav umiddelbart etter avstemming, og det skal protokollføres. Jf paragraf 19 i delegasjonsreglementet.

Sp benyttet seg ikke av den muligheten. Derfor ble det en stor overraskelse, og veldig spesielt at de på forrige kommunestyremøte kom med et benkeforslag om å gjeninnføre Vågstranda som egen stemmekrets. Stemmekretser var ikke på sakslista. Det vi skulle ta stilling til var hvor mange alternativ innbyggerne i Rauma skulle få stemme på. Så skulle kommunestyret bestemme valgmetode. Altså om man skulle åpne opp for et såkalt prefereransevalg (rangeringsvalg). Til slutt skulle kommunestyret ta stilling til om fordelene og ulempene som var skissert om de 3 alternativene i brosjyren som skal sendes ut til alle husstander, skulle forandres. SP kom med over 20 endringsforslag. Jeg tok hver enkelt punkt opp til avstemming. Stemmekretser var altså ikke på saklista. Men som sagt, hvis SP hadde fulgt med i timen, så hadde stemmekretser vært på agendaen. Eller de kunne ha sendt inn en interpellasjon. Det ble heller ikke gjort.

Som redaktøren i Åndalsnes Avis helt korrekt påpekte i lederen i avisa på lørdag, så blir det altfor vanskelig å forholde seg til ett parti som stadig kommer med utspill (til tider svært populistiske), som vi ikke har fått sjans til å drøfte på forhånd, og som i dette tilfellet, etter min mening, også var i strid med regelverket.

Lars Olav Hustad, ordfører