Skrevet av Janne Søvik, gruppeleiar Rauma Arbeiderparti

Med store hendelsar som pandemi og krig i eit naboland, etterfølgt av straumkrise og skyhøge prisar, både på mat og andre ting vi treng, er og våre liv snudd litt opp/ned og endra.

Historiene i media om omsorg som ikkje er god nok, gir sterke inntrykk på oss alle, men samanlikna med mange av landets kommunar så trur eg at vi har det svært godt på dei aller fleste områder. Vi har god fødselsomsorg, gode barnehagar, skular og helsetenester. Vi har ein relativt god infrastruktur, bredde i kulturtilbod, idrett og musikk. Mange frivillige har vi og ikkje minst har vi eit rikt næringsliv som gir arbeidsplassar og aktivitetstilbod til dei aller, aller fleste.

Vi bør løfte fram enda meir av dei gode tenestene vi har i kommunen vår med kompetente fagfolk, sjå også på alle gode tiltaka som poppar opp, for eksempel Thea og Lasse som reiser rundt på skulane for å snakke varmt om å jobbe i helsesektoren. Likeins alle dei frivillige som stiller opp som besøksvennar med gode samtalar, lag og foreiningar som gir både tid og pengar til helsehuset vårt. Vi ser helsearbeidarar og tillitsvalt stå fram i media og viser til sterkt fagleg fokus og gode tenester. Dette er så bra!

Så skjer det uønska og tøffe hendelsar innimellom, det skjer i alle sektorar, i helse og omsorg, i skule, i politiet, i arbeidslivet osv., då har vi alle eit sjølvstendig ansvar for å seie ifrå. Vi må alle være med å belyse desse sakene, om det er på individnivå, gruppenivå eller på samfunnsnivå. Ingen skal tåle å bli behandla dårleg.

Pasientar, brukarar eller pårørande som opplever å ikkje motta nødvendige og forsvarlege helse- og omsorgstenester, kan og bør klage. Statsforvaltaren er både klageinstans og tilsynsmyndigheit og skal sjå til at kommunen vår gjær jobben sin og at pasientar/brukarar får oppfylt sine rettigheiter.

Det må arbeidast kontinuerleg for å få til dei beste løysningane for kvar enkelt og det er det enkelt menneske som har behov for tenester som skal stå i sentrum ved endring og utvikling av tenestene i kommunen vår.