Fra 15. april i år gjelder nye regler for bålbrenning

Bål er viktig. Både praktisk, sosialt og mytisk har bålet en sentral plass i vår kultur. Vi har faktisk brent bål så lenge vi har eksistert som egen art. I Norge er retten til å gjøre opp ild en gammel sedvanerett. Som andre allemannsretter er ikke retten til å gjøre opp ild ubegrenset. Forskrift om brannforebygging regulerer denne rettigheten. Inntil i år har det vært forbud mot å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark» mellom 15. april og 15. september, uten tillatelse fra kommunen. Forskriften har ikke hatt noen «det-er-lov-å-bruke-hodet-setning», en setning som sier at det likevel er lov å gjøre opp ild hvis det ikke er brannfare.

Fra i år gjelder nye regler. Forbudsperioden er uendra, men forbudsområdet er utvida fra «i eller i nærheten av skogmark» til «i eller i nærheten av skog og annen utmark».

Den nye forskriften har også med en ny setning: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann».

Nå er det lov å bruke hodet

Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvida fra et forbud begrensa til «i eller i nærheten av skogmark» til et forbud i all utmark. Forbudet omfatter dermed snaufjell, holmer og strandområder, områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer. Men det er viktig å se det utvida forbudet i sammenheng med det nye unntaket; tillatelsen til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Veilederen til forskriften nevner spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal hilser den nye forskriften velkommen.

Å fyre bål er sentralt i norsk friluftsliv, bål til matlaging, bål til kaffe og bål til varme. Bål er stemningsskapende, bål gjør noe med sinnet. For mange har «svartkjelen» fast plass i sekken. Å gjøre opp ild er en umistelig allemannsrett. Det er derfor viktig at lovverket ikke begrenser rettigheten mer enn nødvendig. Friluftsrådet mener at den nye forskriften er mer fornuftig enn den forrige. Et generelt forbud mot å gjøre opp ild i all utmark i hele sommerhalvåret er bare fornuftig når det ses i sammenheng med retten til å gjøre opp ild når det ikke er brannfare.

Lovens intensjon er å unngå brann, og det er den som gjør opp ild som har ansvar for at dette skjer forsvarlig, uansett årstid. Er det fare for brann om vinteren så har du ikke lov å gjøre opp ild. Er det ingen brannfare om sommeren så har du lov å gjøre opp ild. I strandsona er det kjekt med bål, men vær obs på vind og gras og lyng i bakkant. Det kan det være en vanskelig balansekunst å formidle det doble budskapet.

Dette er en utfordring for både myndigheter, media og frivillige organisasjoner. Barnehager, skoler og hjem har et stort ansvar i å formidle holdninger, ferdigheter og kunnskap om bålets gleder og farer. Å mestre ild kjennetegner det å være menneske.

Lov, forskrift og veileder finner du på nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; www.dsb.no.

På nettsiden http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html får du litt hjelp på veien for å vurdere skogbrannfaren.

God tur, og er det ikke fare for brann, så nyt et bål som del av turopplevelsen!

Trond Loge og Bjørn Godal, Salten Friluftsråd. Ola Fremo Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal