Åpent brev om ressurser og bemanning i barnehagene, fra Utdannings- forbundet Rauma, til politiske partier i kommunen

Vi stiller fire spørsmål – og ber partiene svare på disse i Åndalsnes Avis før valget.

Noen tall fra barnehageområdet i Rauma

- Rauma brukte i 2014 ca. 10 000 mindre på barnehage utregnet per barn 0-5 år enn snittet for sammenlignbare kommuner. Eks.: Rauma: 118 650 kr, Møre og Romsdal: 129 300 kr (KOSTRA).

- Rauma hadde i 2014 lav pedagogdekning sammenlignet med andre kommuner, 70 % avstyrerne og de pedagogiske lederne hadde barnehagelærerutdanning. Gjennomsnittet inorske kommuner var 90 % (KOSTRA). Tall tyder på at det er bedre pedagogdekning i 2015.

- Rauma kommune hadde tidligere et vedtak om en bemanningsnorm på tre ansatte per 18plasser i barnehagene. Det ble endret til 2,9. Nå er denne normen fjernet helt. (Barn overtre år = en plass, barn under tre år = to plasser) - Resultatet av at bemanningsnormen er fjernet, er at noen barnehager i kommunen nå haren bemanning på under 2,9 per 18 plasser.

-I Rauma telles ikke barn under tre år som to plasser i budsjettsammenheng, men som 1,8. Dette medfører lavere budsjettering.

Utdanningsforbundets mål

Utdanningsforbundet arbeider for at barnehagene skal ha flere ansatte og flerebarnehagelærere. Et barns utdanning starter i barnehagen. God kvalitet er avhengig av godbemanning, og at en høg andel av de ansatte har barnehagelærerutdanning.

- Utdanningsforbundets mål lokalt er en kommunal bemanningsnorm på minimum trevoksne per 18 plasser, og at barn under tre år i budsjettsammenheng må telle som 2 plasser,ikke 1,8.

-Utdanningsforbundets mål er en nasjonal pedagognorm på minimum en barnehagelærerper 12 barn over tre år, og minimum en per 6 barn under tre år. Gjeldende pedagognorm erminimum en barnehagelærer per 18 barn over tre år, og minimum en per 9 barn under treår.

Spørsmål til partiene:

1) Vil partiet prioritere å øke budsjettrammene for barnehagene for å sikre bedrebemanning, både i antall voksne og antall pedagoger?

2) Hvilke tiltak mener partiet er viktige for å øke bemanning og antall barnehagelærere ikommunale barnehager?

3) Er partiet enig i at vi igjen må få en kommunal bemanningsnorm på minimum tre voksneper 18 plasser?

4) Er partiet enig i at nasjonal pedagognorm må styrkes til minimum en barnehagelærerper 12 barn over tre år og minimum en per 6 barn under tre år?

Utdanningsforbundet Rauma

Trond Bakke, leder.

Kjetil Sæther, nestleder