Hva skjer med de oppgavene som fellesrådet har dersom vi slår oss sammen med en eller flere kommuner?

Ifølge kirkeloven skal det være et kirkelig fellesråd i hver kommune (jf Kirkeloven § 5).

Dersom det skjer en kommunesammenslåing endres dermed kommunegrensene så vel som kirkelig fellesråd sine grenser.

Fellesråd vil på samme måte som kommunene måtte slå seg sammen til en enhet med en kirkeverge som leder for alle ansatte i kirkene i den nye kommunen (unntatt prestene). Mange av de samme prosesser og oppgaver som kommunen står overfor vil også gjelde kirken.

Staten har vedtatt å finansiere en eventuell omorganisering også for kirkelige fellesråd. Kirkelig fellesråd har ansvar for gravferdsforvaltning og for bygging, drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, anskaffelse og drift av menighets- og prestekontorer og anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring m.m. En eventuell endring i kommune-strukturen vil medføre omstilling for den kirkelige virksomheten i de berørte kommuner og berører både fellesråd, menighetsråd, ansatte og folkevalgte.

En kommunereform- og dermed sammenslåing av fellesråd- gjør at de kirkelige fellesråd stilles overfor nye utfordringer i fremtiden, men kanskje gir det også nye ressurser og mer kompetanse?

Dette innspillet er tenkt som informasjon om at valget vi tar, berører også kirkens virksomhet.

Ruth Brennhaug Staurseth

Kirkeverge i Rauma