På mandag skjer det! I store deler av Romsdal og Nordmøre får innbyggerne si sin mening om fremtidens kommunestruktur. Det er en viktig beslutning som skal fattes og mange berøres. Endelig vedtak kommer først i Stortinget i 2017. Et vedtak som kan påvirke nærmiljøet i flere ti-år framover – et vedtak som utelukkende handler om framtiden – en ukjent framtid.

Derfor er dette en vanskelig beslutning, både å ta stilling til ved folkeavstemmingen, og vanskelig for politikerne som skal fatte det endelige valget.Heldigvis har engasjementet blitt stort og diskusjonene har gått i mange fora – på arbeidsplasser, i hjemmene, i avis-spaltene og i de politiske partiene. Også i KrF har vi hatt engasjerte samtaler om kommunereformen.

Med stor takhøyde har vi prøvd å trekke frem argumenter for og mot de ulike alternativene. Målet må være å finne den løsningen som best tjener våre lokalmiljø i framtiden!Noen politiske partier har gått ut med anbefalinger til velgerne om hva de bør stemme på – KrF vil i denne saken ikke gi en konkret anbefaling til hvilket alternativ vi bør velge. Vi ser at det innad i de forskjellige partiene vil være ulike syn, vi ser noen vil tillegge argumentene ulik vekt og også i ulike deler av kommunen vil argumentene vurderes ulikt.

Som kjent er det tre alternativer vi kan gi vår stemme til på mandag. Hvis det er ett eller to alternativ du absolutt ikke ønsker, så anbefaler vi kun å prioritere det ene eller de to alternativene du ønsker.I stedet for å gi en konkret anbefaling for ett bestemt alternativ, så vil KrF peke på noen særtrekk ved hvert av de tre alternativene – særtrekk som vi mener bør tillegges vekt og ha betydning for hvilket valg vi skal lande på.

Vi i KrF mener de tre alternativene er ganske forskjellige, og hva vi anser som viktig, vil avgjøre hvilket alternativ den enkelte foretrekker.

Rauma som egen kommune: Dette opplever de fleste som det minst usikre valget – vi vet hva vi har, men ikke hva vi får! Vi har i dag hovedsakelig gode kommunale tjenester, vi har bygd opp et felles engasjement for visjon og merkevare som mange misunner oss, næringsliv og kommune samarbeider godt.

På mange områder kan vi se for oss en god og positiv utvikling om Rauma fortsetter som egen kommune. Svakheten med dette alternativet, er at heller ikke her vet vi hva vi får. Det er klare utsikter til en svekket kommuneøkonomi som gjør det vanskelig å opprettholde kommunale tjenester på dagens nivå.

Vi har allerede sett press på skolestrukturen og ved siste budsjettbehandling i desember 2015 ble det dokumentert et årlig økonomisk omstillingsbehov/innstrammingsbehov med et snitt på ca. 5% av kommunens brutto driftsinntekter de neste fire årene. Blir Rauma alene sterk nok til å løse sine oppgaver i framtiden?

Ny kommune sammen med Vestnes: Det er ikke klare forskjeller mellom disse kommunene. Begge sliter med lave fødselsoverskudd og stram kommuneøkonomi. Rauma og Vestnes er to ganske like kommuner på mange områder – men kanskje er to likeverdige parter et godt grunnlag for et langt og lykkelig samliv?

Fordelen med dette alternativet er at en tross alt dobler innbyggertallet i kommunen, en får omtrent dobbelt så stort kommunebudsjett. Det må gi større rom for prioriteringer – og på et nivå i kommuneadministrasjonen må det være rom for effektivisering når to skal bli en. Å slå sammen Rauma og Vestnes må være en overkommelig oppgave med potensiale!

Ny kommune sammen med Molde, Eide, Fræna, Gjemnes, Nesset, Aukra og Misund: Noen er redde for størrelsen og avstandene – både geografisk avstand og avstanden mellom folkevalgte og de oppgavene som skal ivaretas. Mange vil sikkert være enige i at det er et stort arbeid å gjøre om åtte kommuneorganisasjoner til en, og mange avgjørelser skal fattes før alle kan være fornøyd med fordeling av oppgaver og arbeidsplasser.Fordelen med dette alternativet, ligger kanskje i potensialet for vekst og utvikling.

Muligheten til å påvirke i en større sammenheng og ta større del i samfunnsutviklingen i regionen. Kommunen vil få større fødselsoverskudd som bidrar positivt til kommuneøkonomien.

Kort oppsummert: Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner – men noen må gjøre det!

På mandag er det din tur.

For KrF i Rauma

Ruth Brennhaug Staurseth

Marit Valde Singelstad

Arne Hop