Forsvarsdepartementet foreslår å fjerne Heimevernsloven og formuleringen om at Heimevernet skal ha sin forankring i heimtrakten. Vil en styrke uten forankring i heimtrakten være et reelt Heimevern? I tillegg vil forsvarssjefen kutte 12.000 soldater, legge ned et HV-distrikt og fjerne hele Sjøheimevernet. Norges Bondelag mener Heimevernet bør styrkes. Sentralisering og nedbemanning er feil veg å gå i en situasjon der oppgavene til Heimevernet blir stadig viktigere.

Dramatiske kutt i Heimevernet

Forsvarssjefen foreslår å redusere Heimevernet fra 42.000 til 30.000 soldater. Dette er dramatisk både med tanke på at Heimevernet utgjør om lag 2/3 av alle soldater i Norge, og fordi Heimevernet ikke lenger vil være landsdekkende. Forsvarssjefen foreslår også å avvikle hele Sjøheimevernet, med den konsekvens at kyststripa vår blir stående tilnærmet forsvarsløs.

Heimevernets forankring til Heimtrakten foreslås fjernet

To lovendringsprosesser som pågår kan også få stor betydning for Heimevernets forankring, struktur og aktivitet. I lovforslaget legger Forsvarsdepartementet opp til å flytte beslutningsmakt når det gjelder Heimevernets dimensjonering og struktur – fra storting til regjering. Departementet foreslår i tillegg å svekke den lovfestete lokale forankringen om at Heimevernet skal trygge heimtrakten.

Bondelaget mener at den lokale forankringen er selve grunnlaget til Heimevernet. Det blir grunnleggende feil om Heimevernet ender opp som en mindre, mobil hærstyrke, sentrert rundt de store byene.

Heimevernet trenger styrking

Norges Bondelag mener at Heimevernet har en viktig rolle i å trygge hele landet og bidra til samfunnets totale beredskap. Vi deltar i Landsrådet for Heimevernet og er representert i Heimevernets distriktsråd, for å bidra til en helhetlig tankegang om forsvaret av Norge, og beredskap i krisesituasjoner. Tilgang på mat er dessuten en undervurdert del av totalforsvaret av Norge.

Det er viktig at folk føler seg trygge der de bor, også på bygda, og at forsvaret av «heimtrakten» er basert på lokalkjennskap. Dette er også viktig i et beredskapsperspektiv i fredstid, og ble vist i praksis under brannen i Lærdal. Uten lokalkunnskap ville brannen blitt en vesentlig større katastrofe. Med en utvikling mot flere naturkatastrofer vil Heimevernets rolle bli enda viktigere også i fredstid.Norges Bondelag mener derfor at Heimevernet må styrkes og fortsatt ha sitt utgangspunkt i forsvar av heimtrakten – både i fredstid og konflikt.

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges BondelagPer Devold, medlem Norges Bondelag og distriktsrådsleder HV 11