I forbindelse med behandling av Nasjonal Transportplan ba Transportkomiteen Samferdselsdepartementet se på om det er mulig å finne en løsning forbi Veblungsnes innenfor rammen av de statlige midlene til E 136 Romsdalen, dvs de 1,6 mrd som er satt av til Brustugulia og Flatmark-Monge-Marstein.

De aller fleste vegprosjekta blir dyrere enn planlagt, og det er lite sannsynlig at det går an å kutte 150 mill på utbedringene oppe i Romsdalen uten at det går ut over framkommelighet og trafikksikkerhet. Så Veblungsnes kan risikere å bli skrinlagt eller utsatt enda en gang.

Senterpartiet mener det haster med å få gjennomført omlegging av E 136 forbi Veblungsnes, og at vi ikke kan vente og se om det blir ledige midler etter at resten av E 136 Romsdalen er ferdig. Hvis vi kommer i posisjon etter valget, vil vi få satt fortgang i arbeidet med reguleringsplan og vi vil se på om vi kan få rask oppstart gjennom et spleiselag med f.eks. 50 % bompenger og 50 % stats- og fylkesmidler, fra budsjettposter som trafikksikkerhetstiltak, tettstedutvikling, gang- og sykkelveg,  osv. Det er ikke sikkert at dette vil bety mer enn 10 kr. i bompenger, og det tror vi trafikantene langs E 136 er villig til å betale når Tresfjordbrua er nedbetalt.

En annen flaskehals er Hjelviktunnelen. Før vi går løs på fjordkryssinger og fire felts motorveger må trafikkfarlige strekninger som f.eks. Hjelviktunnelen (E 136) og svinger og utglidninger på FV 64 utbedres. Senterpartiet har foreslått et ti-årig program for å ta igjen vedlikeholdsetterslep og få utbedra flaksehalser på fylkesvegene. Det trengs!