Under kommunestyremøtet den 5. april ble folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen drøftet. Senterpartiet ba da om at kommunestyret tok opp igjen saken om at Vågstranda måtte få gjenopprettet sin egen valgkrets, for at velgerne skulle slippe å betale bompenger for turen til stemmelokalet. Tidligere var dette forslaget tatt opp i valgstyret, men ble nedstemt der.

Det ble en pause i møtet da ordføreren ville avklare om dette var mulig. Han konkluderte etter en stund med at kommunestyret ikke kunne overprøve det vedtaket valgnemnda hadde gjort. Hans argument var at han måtte forholde seg til fattede vedtak, og at det var noe vi andre også måtte gjøre. Han avviste å ta opp til votering forslaget fra Sp, om kommunestyret var villig til å ta opp saken på nytt. Vår gruppe synes dette er litt underlig, da det ofte skjer at vi gjør om vedtak gjort i formannskap og planutvalg. I tillegg til at Vågstranda også nylig har fått endelig avslag på spørsmålet om fritak for bompenger, mener vi dette hadde vært en fin gest til befolkningen der. Kommunen har imidlertid et vedtatt delegasjonsreglement der man på side 4 kan lese følgende:

«2.10 generelle bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet. 7. Det delegerende/overordnede organet kan når som helst kreve å få lagt fram for seg til avgjørelse en sak som et underordnet organ og/eller administrasjonen har til behandling i medhold av delegert myndighet. Tilsvarende rett har rådmannen i saker han har delegert videre til andre i administrasjonen. 8. Det delegerende/overordnede organ kan på eget initiativ gjøre om et vedtak gjort av et underordnet organ/administrasjonen etter delegert mynde når vilkårene for dette er oppfylt etter forvaltningsloven § 35, uavhengig av om dette dreier seg om enkeltvedtak etter forvaltningsloven eller ikke. Tilsvarende rett har rådmannen i forhold til vedtak som er gjort etter videredelegert myndighet til andre i administrasjonen.»

Mener ordføreren etter å ha lest dette, at hans avgjørelse om å nekte å ta opp forslaget var riktig? Dersom han mener at avgjørelsen var feil, vil han beklage sin handling overfor Sp, og hva vil han gjøre for å rette opp igjen feilen?

Rauma Senterparti