Lørdag 8. august hadde Evy Kavli en hårreisende leder i Åndalsnes Avis hvor hennes syn på Heimevernet er nedslående lesning. La det være sagt med en gang, - jeg ser konflikten i forhold til skytestøy og støysonevurderinger, men ser i samme avis at det jobbes med nye støysonekart. Dette er politikermat og må forventes håndtert av dem.

Jeg har aldri tidligere sett en så Heimevernsfientlig artikkel, og undres på om Åndalsnes Avis og journalisten ser på de samme TV kanalene som meg, der innslagene preges av alvorlige hendelser nær våre egne grenser, og stadige naturgitte hendelser i eget land,- og som krever innsats.

Kavlis innlegg krever å bli kommentert.

"HV 11 er ikke nødvendigvis uerstattelig, og leiren må ikke ligge på Setnesmoa"

Jo, HV 11 er uerstattelig. HV 11 er et av de mest veldrevne heimevernsdistriktene i Norge, og dekker området fra Sognefjorden til fylkesgrense Trøndelag. I denne teigen er det en unik forsvarsvilje. Denne forsvarsviljen er forankret i historien, og i nærheten til Setnesmoen. Nærhet til geografien du skal operere i er viktig, og kan være avgjørende i gitte situasjoner. Allerede i dag er kontrollspennet mer enn stort nok for de som skal drifte hele organisasjonen.

Kavli tror at fjernbetjening av Heimevernet vil fungere like bra, og har ikke forstått betydningen av lokalkunnskap og nærhet til oppdragene som skal løses. Det er kunnskap om eget område som er Heimevernets styrke og egenart. Imidlertid har journalisten skjønt at heimevernssoldater er viktig i «beredskapsituasjoner», men bytter dem gjerne i Sivilforsvar og Røde Kors.

Det er ikke noe å utsette hverken på Sivilforsvaret eller Røde Kors, men har de kapasitet og utholdenhet i forhold til Heimevernet?   Og hva med skarpe oppdrag? Sivilforsvaret er meg bekjent ikke utstyrt med væpning. Heller ikke Røde Kors. Og mener journalisten virkelig at vi skal basere oss på frivillige organisasjoner i beredskapssituasjoner og for å løse store samfunnsoppgaver? Gir det tilstrekkelig trygghet for befolkningen?

"Forsvarsmessig har ikke Heimevernet så stor betydning i en krigssituasjon"

Heimevernet tildeles i overkant av 3% av forsvarsbudsjettet. For den summen bidrar HV med et landsdekkende landforsvar, og kapasiteter på sjøen, og stiller med 67% av soldatene i et krigsoppsatt forsvar. Har ikke disse 67% betydning i en forsvarssituasjon? Er ikke dette en stor ressurs «forsvarsmessig»?

Pengene for å avvikle Heimevernet «skal gå til opprusting av de andre forsvarsgrenene», skriver Kavli.

Hvor mye rekker det til mon tro, når en Grenader i Hæren koster forsvaret like mye som å trene et Heimevernsområde på 150 mann. Heimevernet er territoriell eier, dvs at det er ingen andre forsvarsgrener som har kontroll på landjorda i Norge i en beredskapssituasjon. Det er med andre ord Heimevernet som har overtatt Hærens tidligere ansvar. Dette ansvaret mener Kavli bør fjernes.

Hvem skal da ha det territorielle ansvaret i en beredskapssituasjon?

HV 11 er tildelt ca 0,1 % av forsvarsbudsjettet og for den summen bidrar HV 11 med nesten 5 % av et krigsoppsatt forsvar, og sikrer et område der 7 % av Norges befolkning bor.

HV 11 sikrer en stor og omfattende verdiskapning i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal innen olje /gass, verftsindustri, elektrisitet og fiskerinæring for å nevne noen.

«Dagens ringvirkninger kan være mer skadelig enn om vi mister 25 lokale arbeidsplasser»

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at Åndalsnes Avis på lederplass går inn for å legge ned arbeidsplasser i sin egen kommune. At det i tillegg er statlige arbeidsplasser vi snakker om, forsterker inntrykket. En hvilken som helst kommune vil bruke alle midler for å beholde eller eventuelt få tilført nye statlige arbeidsplasser.

«En eventuell nedleggelse av Setnesmoen vil frigjøre et fantastisk utbyggingsområde»

Åndalsnes Avis og Kavli vil legge ned Heimevernet i bytte mot at Setnesmoen skal bli et opplevelsessenter for turister som vil «kjenne hvordan det er å bo i kasserner», og at «golfbanen kan utvides til å bli en !8 hulls bane «Man vil med andre ord ofre over 30 arbeidsplasser og gamble med beredskap og sikkerhet for folk og verdier, - mot opplevelser.

Har journalisten glemt orkanene som herjet for noen år tilbake, og er det ikke i sannhetens navn store naturgitte trusler i vårt distrikt. Trusler som kan utløse behovet for å ivareta folks sikkerhet. Det har vært mange markeringer i år i forhold til 2. verdenskrig.

Veteranen Joachim Rønneberg har vært klar i sin tale. "Vi må lære av feilen vi gjorde før 1940 da vi rustet ned det Norske forsvaret"

Dette ser ut til å ha gått Åndalsnes Avis og journalisten Evy Kavli hus forbi.

Dagens 11 HV distrikter og minst 45000 HV-soldater må opprettholdes.

Per Devold

Leder Distriktsrådet HV 11