Når vi nå går til valg igjen for å velge representanter til å styre vår kommune de neste 4 årene så gjør vi det ved å gi vår stemme til politikere som lover å styre kommunen etter demokratiske prinsipper og etter sine valgprogram. Vårt demokrati tilsier at det er de folkevalgte representanter som er ansvarlig for politiske beslutninger.

Administrasjonen er en svært viktig del av styringen av kommunen. Ved å gi gode faglige råd til politikerne skal de bidra til at politikerne tar gode og fornuftige avgjørelser basert på egne meninger og administrasjonens saksfremstilling. Men, og dette er viktig, administrasjonen skal ikke styre.Det er det politikerne,som er valgt av folket, som skal gjøre.

Hvis noe av myndigheten til kommunestyret skal legges til et annet organ så er det kommunestyret som er tillagt all myndighet til å gjøre det. Saker av prinsipiell betydning bør ikke delegeres.

Behovet for å delegere myndighet vil nok være tilstede, da saksmengden i kommunen er stor.

For at det ikke skal oppstå tvil om hvorvidt myndighet er delegert, til hvem og på hvilke vilkår, bør delegeringen skje skriftlig.

Etter Frps mening så er det viktig at ikke for stor beslutningsmyndighet blir delegert til administrasjonen ved rådmannen. Det vil være uheldig hvis viktige og prinsipielle saker blir avgjort innen rådhusets fire vegger. Det vil ikke gagne lokaldemokratiet og vil svekke interessen til å være med i lokalpolitikken.

Nå vil ikke jeg hevde at Rauma kommune er administrasjonsstyrt, men det finnes eksempel på saker som er avgjort av administrasjonen som ikke skulle vært det.

Jeg har også hørt andre, også politikere,som har hevdet at administrasjonen har for mye makt.Det er derfor viktig at delegasjonsreglementet blir tatt opp og diskutert i starten av neste valg-periode. Vi har derfor tatt dette temaet inn i vårt valgprogram der vi sier:» Gjennomgåelse av dele-gasjonsreglementet med tanke på å samle makta til folkevalgt organ.»

FrP håper derfor at vi etter valget ,sammen med de andre partiene, kan se på om det er saker som bør tilbake for politisk behandling i et folkevalgt organ.Er du som velger opptatt av demokrati i lokalpolitikken så er en stemme på FrP et svært så fornuftig valg.

Med hilsen

Reidar Brude, Frp's 1. kandidat.