Regjeringen vil bruke sammenslåinger for å etablere mer robuste kommuner. Norsk Ergoterapeutforbund spør: Robust for hvem?

Ergoterapeutene tar ikke stilling til kommunestørrelse og sammenslåing. Vi tar derimot stilling til sikring av brukernes rettigheter og kvalitet i kommunale tjenester, slik at vi kan nå de politiske målene om like muligheter. Vi vil bidra til å gjøre hverdagslivet mulig for alle.

I juni skal Stortinget behandle Stortingsmelding 14 om kommunereformen. Sammen med Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Fysioterapeutforbund, er Ergoterapeutene bekymret for manglende konsekvensanalyser av de mange forslagene i meldingen.

Flytting av ansvar for tjenester og forvaltning, som er viktig for innbyggere som trenger habilitering, rehabilitering og for personer med varig nedsatt funksjonsevne, gir ikke nødvendigvis bedre kvalitet. Forslagene om å overføre ansvaret fra staten til kommunene vil ha alvorlige konsekvenser.

Vi mener at innbyggerne i hele Midt-Norge må ha tilgang til både et generelt og et spesialisert tilbud innen habilitering, rehabilitering, hjelpemiddelformidling og boligtilpasning for å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.

Skal det gjøres endringer, må vi vite at det vil gi bedre muligheter til å leve selvstendig. Vi mener at forslagene som skal føre til et like godt, eller bedre, tilbud ikke er dokumentert.

Gode beslutninger krever et kunnskapsbasert grunnlag. Å overføre mer til kommunene vil være å gå på tvers av faglige råd og på tvers av synspunktene til funksjonshemmedes og profesjonenes organisasjoner. Utredninger først, så forslag om endringer!

Liv Therese Røthe

Leder, Norsk Ergoterapeutforbund, Region Midt