Skrevet av Helene Hanset Willa

Kommunestyrets planutvalg har allerede gitt tydelig beskjed om hva de mener. Med 7 mot 2 stemmer besluttet de etter forslag fra SV nylig å nedlegge et såkalt «midlertidig bygge- og deleforbud mot akvakulturtiltak i sjøplanområder» i kommunen. Det betyr at det er Rauma-samfunnet som selv skal få bestemme. Men mindretallet i planutvalget la inn en mindretallsanke, og derfor må saken nå behandles og avgjøres i kommunestyret.

Jeg håper kommunestyret er enige med flertallet i planutvalget. Det er nemlig viktig at også kommunen kan stille egne krav til dem som vil etablere oppdrettsvirksomhet her i fjordene våre.

Noen vil kanskje mene at det er bakstreversk og næringsfiendtlig å gå inn for et midlertidig bygge- og deleforbud, som vil pause utbygginger av akvakulturanlegg i Rauma kommune. Jeg oppfatter derimot at planutvalget i Rauma kommune i denne saken er svært ansvarlig og fremtidsrettet. Flertallet i planutvalget ønsker at kommunen skal ha mer kontroll og innflytelse ved etablering av akvakulturanlegg i kommunen. Gjennom dette forslaget tar de grep som faktisk gjør dette mulig.

Jeg er sikker på at alle politiske parti og samtlige kommunestyrerepresentanter i Rauma ønsker nye arbeidsplasser og næringsutvikling hjertelig velkommen. Det er likevel svært gledelig å se at flere politiske parti ikke er villige til å si ja til all etablering for enhver pris. Vi vet hvordan det gikk med villaksen da oppdrettslaksen rømte, og det er brukt store ressurser på å ivareta og opprettholde villaksen i etterkant. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet sier sannsynligheten er stor for at oppdrettstorsk vil ha gode vilkår til å klekkes, vokse opp og overleve i fjordene våre, noe som vil kunne føre til at den lokale kysttorsken slik vi kjenner den, på relativt kort sikt vil være truet.

Helene Hanset Willa Foto: Privat

Jeg oppfatter at flertallet i planutvalget ikke er mot etablering av alle typer akvakulturanlegg i all fremtid, men er opptatt av at det må kunne stilles strengere krav til teknologi og utslipp i sjø, samt at de områdene akvakulturanlegg opprettes i må være grundig kartlagt, slik at en er forholdsvis trygg på hva som kan bli konsekvensene. Jeg synes dette er ansvarlig og fremtidsrettet politikk, der det prioriteres å ikke ta unødvendige sjanser med livet i og ved fjorden, og det forsøkes å sikre at det ikke igangsettes tiltak som skader naturen for kommende generasjoner.

Søknaden om etablering av torskeoppdrettsanlegg i Slemmen på Holm, har ført til at mange av oss har følt oss dumme, fordi vi ikke fikk med oss at det ble lagt ut på høring at området i Slemmebukta ble regulert til akvakulturformål i kommunedelplanen for sjøarealene. Det er vanskelig å forstå at noe så stort og omfattende kunne lovlig vedtas, uten at berørte grunneiere ble underrettet direkte, men juridisk har ikke Rauma kommune gjort noe galt. Et akvakulturanlegg er en inngripen som er langt større enn mye annet som omfattes av kommunens reguleringsplaner. Jeg synes det er flott at denne problemstillingen også tas opp i endringsforslaget, og anerkjennes gjennom flertall i planutvalget. Å vite at man som berørt vil bli direkte underrettet om relevante høringer, er noe som kan gi en viss trygghet til oss innbyggere under utarbeidelse av fremtidige sjøarealplaner.

Jeg er stolt over at vi har politikere som ikke er mest fokusert på relativt kortsiktig vinning, men som derimot har blikket rettet fremover og tenker på ivaretakelse av livet i og ved fjorden for fremtidige generasjoner. Vi har politikere som er positive til næringsutvikling, men ikke til enhver pris. Vi har politikere som ser det uheldige i at sjøarealplanen ble utarbeidet som en kommunedelplan, uten direkte varslingsplikt til berørte, og som vil endre dette for fremtiden.

Derfor håper jeg at kommunestyret på torsdag støtter flertallet i planutvalget, og vedtar et forslag som gjør at folk og politikere her i Rauma selv kan få ta beslutningene som er viktige for oss som lever her i kommunen.