Fra januar i år foreligger det ikke lenger noen tillatelse for Rauma kommune for vaktordning med langvakter på helg. Arbeidstilsynet ga i brev datert 17.12.2015 avslag på søknaden fra Rauma kommunen. Arbeidstilsynet ga også avslag for siste halvår 2015. Rauma kommune fikk imidlertid dispensasjon ut 2015 fra Fagforbundet sentralt til langvakter på helg, slik at kommunen fikk god tid til å avvikle ordningen.

Bundet av tariffavtale

Istedenfor å innrette seg etter Arbeidstilsynets og Fagforbundets vedtak bestemte Rauma kommune at langvakter skulle fortsette også i 2016. Det ble søkt på nytt. Arbeidstilsynet sa nei, Fagforbundet både lokalt og sentralt sa nei. Rauma kommune er bundet av Tariffavtale med KS og kan ikke inngå individuelle avtaler om arbeidstid med den enkelte ansatte. Avtaler om arbeidstidsordninger og vaktlengde kan bare inngås med hovedorganisasjonene. Konsekvensen er langvakter bare kan arbeides av medarbeidere der hovedorganisasjonen deres har inngått avtale.

Arbeidstidsordning

Rauma kommune innfører en arbeidstidsordning som innebærer at Fagforbundets medlemmer og uorganiserte i heimetjenesten må arbeide hver annen helg. Medarbeiderne straffes for at Rauma kommune ikke tok konsekvensen av avslag på søknader om langvakter høsten 2015. Kommunen skulle da ha startet opp et arbeid for å finne arbeidstidsordninger som er innenfor reglene i arbeidsmiljøloven og avtaleverket. Situasjonen som medarbeiderne helt ufrivillig har havnet opp i, er uakseptabel.

Kan ikke være med

Så litt om hvorfor Fagforbundet ikke kan være med på en videreføring av langvakter på helg for ansatte i heimetjenesten.

Å gå langvakter skal baseres på frivillighet. Medarbeiderne har følgende alternativ:

1. Langvakter hver 4. helg

2. Vanlige vakter hver 2. helg

Etter fagforbundets syn ga disse alternativene ikke medlemmene noe valg. Å begynne å arbeide hver 2. helg er som å gå baklengs inn i framtida. Med slike alternativ vil medlemmene naturlig nok vegre seg for ikke å si ja til langvakter. I forbindelse med ny turnus for 2016 spurte fagforbundet sine medlemmer om de ønsket å fortsette å gå langvakter på helg. Nesten 65 % svarte at de ikke ville det men heller ønsket å gå tilbake til å jobbe vanlige vakter hver 3. helg, slik det ble gjort fram til 01.01.2015.

Medarbeiderundersøkelse

Det har blitt utført 2 medarbeiderundersøkelser om langvakter i heimetjenesten. Fra det siste kommer det fram en del som har betydning for de ansattes helse og sikkerhet.

 • Til sammen 62,5 veldig slitne etter en arbeidshelg. Det er kommentert at en blir ukonsentrert mot slutten av vakta, det tar det lang til å ta seg inn igjen. Andre sier at det å gå 14-timersvakter er bra,

 • 62,5 % sier de har en dårligere kjøreevne enn de har på vanlige vakter

 • 50 % sier de har dårligere arbeidsevne enn på vanlige vakter

 • Ingen har hatt sjukefravær som følge av langvakter.

 • 50 % er lite eller svært lite tilfreds med arbeidsordningen pr. i dag

 • Alle sier ja til å fortsette langvakter etter nyttår

 • Og avvikle pauser og hviletid fungerer bedre enn tidligere, 75 % sier at det har forkommet at de ikke har fått tatt pause/hviletid.

 • 62,5 % sier at de har opplevd ulykker, nestenulykker eller avvik på 14-timersvakt. Noen avvik er beskrevet og det er også kommentert at avvik forekommer uavhengig av langvakter.

Ut ifra forskning og det som er framkommet i undersøkelsen er vi bekymret for konsekvensene langvaktene har:

 • Først og fremst helsemessige konsekvenser. Det er viktig at arbeidstidsordninger skal være slik at medarbeiderne skal kunne arbeide slik et helt arbeidsliv.

 • Vi er bekymret for sikkerheten. Mange av medarbeiderne skal i tillegg til å yte god pleie for brukerne kjøre langt i løpet av en langvakt og en langvaktshelg.

 • Brukernes situasjon må også vurderes. Får de bra nok pleie og omsorg på slutten av en langvakt og på slutten av en langvaktshelg? Når medarbeiderne er sliten er det lettere å gjøre feil?

Arbeidstilsynet har i sitt avslag gitt mange av de samme begrunnelsene. Dette brevet er et offentlig dokument og er å finne på arbeidstilsynets hjemmeside.

Før omorganiseringen i hjemmebasert helse og omsorg pr. 01.01.2015 var arbeidsordningen slik at det ble arbeidet hver 3. helg. Omorganiseringen var stor og krevde i seg sjøl mye ressurser både av ledelse og medarbeidere. Samtidig å endre arbeidstidsordningen har skapt store utfordringer og frustrasjon.

Situasjonen som medarbeiderne helt ufrivillig har havnet opp i, er uakseptabel. De ansatte i heimetjenesten har stått på i det året som har gått. De har gjort sitt ytterste for at tjenestemottakerne skal få den hjelp de har rett på. Medarbeiderne har ikke fortjent å bli behandlet på denne måten, å bli påført en arbeidstidsordning som medfører arbeid hver annen helg. De fortjener gode arbeidsvilkår og arbeidsordninger som ikke går ut over helse og sikkerhet og som de kan arbeide i et helt arbeidsliv.

Med vennlig hilsen

For Fagforbundet i Rauma avd. 272

Marit Thorstensen, hovedtillitsvalgt

Ottar Blichfeldt, fagforeningsleder